Veletrh vědy je úspěšně za námi

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. byl jedním z vystavovatelů již třetího ročníku Veletrhu vědy Akademie věd ČR.

Tato největší populárně naučná akce v ČR se konala od 8. do 10. června 2017 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech a v průběhu těchto tří dnů navštívilo veletrh 17 000 návštěvníků. Ve čtvrtek a v pátek dorazili převážně studenti ze základních, středních a vysokých škol, sobota pak patřila zejména rodinám s dětmi.

Stánek Ústavu pro hydrodynamiku byl v centru dění a zájem o něj byl veliký. Vystavili jsme několik modelů a předvedli jsme mnoho zajímavých pokusů. U našeho stánku si na své přišla odborná veřejnost, ale hlavní cílovou skupinou, kterou jsme se snažili zaujmout, byly děti.

Návštěvníky již z dálky přitahoval model vírového separátoru (v měřítku cca 1:10), ve kterém neustále proudila voda a podle charakteru a věku zájemců se přidávaly barevné kuličky nebo plastové kačenky. Separátor je využíván především v čistírnách odpadních vod, kde plní současně několik funkcí. Rotační pohyb vody v separátoru působí na pevné nečistoty, které v závislosti na hustotě a velikosti odcházejí vrchem do přepadu, nebo jsou vtaženy do trychtýřovité nálevky. Separátor zvyšuje retenční kapacitu čistíren při přívalových deštích a jeho smyslem je nezahlcovat čistírny lehkými nečistotami.

Hydrologové z našeho ústavu ukázali terénní meteorologickou stanici, která je používána jako součást sytému včasného varování před přívalovými povodněmi a pro sběr základních meteorologických veličin pro hydrologické modely. Vystaven byl rovněž model formování povodně popisující koloběh vody od deště přes sycení půdy až po vzestup hladiny vodního toku. Pro hlubší zájemce byla na počítači připravena ukázka běhu jednoduchého hydrologického modelu, který ukazoval jak lze ze srážek odhadnout množství odtoku.

Návštěvníci našeho stánku byli také seznámeni s problematikou úpravy vody. Byly demonstrovány procesy probíhající na úpravnách pitné vody, se zaměřením na koagulaci a adsorpci organických látek produkovaných sinicemi a řasami (AOM).  Jedním ze zásadních procesů probíhajícím při úpravě vody je míchání. Vystaven byl Taylor-Couettův reaktor, který simuluje ideální způsob míchání. Součástí byla i názorná ukázka principu adsorpce nečistot na aktivním uhlí při úpravě vody, kterou si zájemci mohli sami vyzkoušet.

Reologická skupina se zaměřila na dětské návštěvníky a předváděla mnoho zajímavých pokusů. Například viskozita kapalin byla názorně demonstrována pomocí pádu kuličky v tíhovém poli Země procházející čtyřmi prostředími s různým odporem (různou viskozitou). Kulička padala jinou rychlostí v oleji, vodě, jaru a v medu. Děti byly nadšené z pokusu s magnetickou kapalinou. Magnetická kapalina je suspenze tvořena velmi malými feromagnetickými částicemi (např. oxidy železa) a nosnou kapalinou (velice často olejem). Za přítomnosti vnějšího magnetického pole (pomocí silného magnetu) se v této kapalině tvořily úžasné útvary. K vidění byla i ukázka paměťového efektu kapalin v jednoduchých souosých válcích.

Dětské návštěvníky a laickou veřejnost velmi zaujaly jednoduché a názorné pokusy s mísením nemísitelných kapalin a ukázkou povrchového napětí kapalin. K vidění byly různorodé nádoby plné barevných kapalin, co se mají nebo nemají rády. A také mnoho zábavných pokusů kde hlavní roli hrála voda, olej, nebo mléko.

Na ty, kteří se aktivně zapojili a vyzkoušeli si naše pokusy, čekala odměna ve formě reflexního pásku, joja nebo pexesa s tématikou výzkumu na Ústavu pro hydrodynamiku.

Součástí veletrhu byla i panelová diskuse: Jak čelit přírodním hrozbám a jak co nejvíce minimalizovat jejich ničivý dopad? Jedním z přednášejících byl i pracovník ÚH: Ing. Miroslav Tesař, CSc.  Velký zájem o tuto problematiku dokládal sál plný posluchačů a také značné ohlasy na tuto diskusi.

 

 

 

 

 

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz