Výzkum

V současné době lze vědecký výzkum na Ústavu pro hydrodynamiku rozdělit na čtyři hlavní tematické okruhy: mechanika tekutin a tekutých soustavhydrologiereologie a úprava vody. Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, tyto obory se často prolínají a mají mnoho společného. Stručná charakteristika jednotlivých oborů a výzkumné zaměření vědeckých týmů jsou uvedeny níže.

Vědecké týmy

Mechanika tekutin a tekutých soustav

Mechanika tekutin je částí fyziky zabývající se pohybem a rovnováhou tekutin a tekutých soustav za účinku vnějších i vnitřních sil. Jejím úkolem je vysvětlovat jevy a procesy vznikající v tekutinách a tekutých soustavách pomocí fyzikálních zákonů a předpovídat chování tekutin a tekutých soustav v určitých podmínkách, tj. stanovit rozložení tlaku, hustoty, koncentrace, rychlosti, teploty, apod. a případné změny těchto veličin s časem v různých místech uvnitř tekuté soustavy.

Hydrologie

Hydrologie se zabývá zákonitostmi oběhu vody na Zemi. Předmětem hydrologického výzkumu je výskyt vody, její cirkulace, prostorové rozložení, fyzikální a chemické charakteristiky a její vztah k živým organismům. Voda je přítomna ve všech přírodních sférách, proto se hydrologie jako vědní obor částečně překrývá s meteorologií, klimatologií, pedologií, geologií i ekologií. Nadbytek, nebo na druhé straně nedostatek vody, či její zhoršená kvalita jsou limitujícím faktorem řady lidských činností. Studium a predikce povodní, sucha a monitoring kvality vodních zdrojů proto mají značný význam pro lidskou společnost.

Reologie

Reologie se zabývá studiem toku a deformace materiálu. Reologické vlastnosti jednotlivých materiálů jsou dány především typem toku a jejich fyzikálně-chemickými vlastnosti. Na základě těchto charakteristik je možné rozdělit materiály na dva základní typy: newtonské (např. voda, olej) a nenewtonské (např. kečup, krev, polymery). Reologická skupina na Ústavu pro hydrodynamiku se zabývá tokovými vlastnostmi zejména polymerních materiálů. Tyto materiály vykazují silně nelineární reologické vlastnosti dané jejich molekulární strukturou, která se projevuje jak viskózními tak i elastickými vlastnostmi. Znalost reologických vlastností polymerních materiálů je důležitá jak pro výrobce a zpracovatele těchto materiálů tak i pro výrobce strojů a nástrojů v oblasti plastikářského průmyslu.

Úprava vody

Úprava vody je technologické odvětví, jehož cílem je odstranění nežádoucích příměsí z vody. Nejčastějším způsobem je tvorba suspenze dávkováním a mícháním koagulačních činidel a následná separace suspenze sedimentací a/nebo filtrací. Pro odstranění rozpuštěných látek v nižších koncentracích lze pak použít i další procesy, jako např. adsorpci nebo membránové procesy. Výzkum na Ústavu pro hydrodynamiku je zaměřen na studium mechanismů odstraňování problematických příměsí, jako jsou tzv. AOM (Algal Organic Matter) nebo mikropolutanty (pesticidy, léčiva), a dále na problematiku tvorby suspenze a vlastnosti agregátů vznikajících při úpravě pitné vody.

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz