Strategie AV21 byla přijata v roce 2014 Akademií věd České republiky s cílem realizovat špičkový výzkum zaměřený mimo jiné i na problémy a výzvy, kterým je vystavena současná společnost. Svou vědomost závazku vůči veřejnosti dokazuje AV i mottem projektu, které zní „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. V současné době zahrnuje Strategie AV21 celkem osmnáct koordinovaných výzkumných programů vzájemně spolupracujících pracovišť AV ČR a dalších institucí. Výzkum se orientuje především na řešení současných problémů s důrazem na praktické využití výsledků v ekonomicky a společensky důležitých oblastech, hlavně pak v praxi.

Neméně významnou součástí projektu Strategie AV21 jsou i Aplikační laboratoře AV ČR, jejichž cílem je poskytovat kontakty a rozšiřovat spolupráci pracovišť AV ČR s aplikační sférou. Přitom je však zachována rozhodující role základního výzkumu, který podmiňuje vývoj všech vědeckých disciplín.


Téma "Voda pro život"

Zásluhou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., bylo na počátku roku 2018 do výzkumného programu Strategie AV 21 Přírodní hrozby nově zařazeno téma Voda pro život. Zaměřuje se na komplexní a systematický výzkum a spolupráci mezi odborníky a zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany a využití vodních zdrojů a na problematiku zásobování vodou a zachování čistoty vod. Nedílnou součástí projektu je komunikace s nejširší veřejností, přinášející všeobecnou informovanost ohledně významu a stavu vod, využití nejnovějších technologií v dané oblasti a přístupů umožňujících co možná nejšetrnější nakládání s vodními zdroji.

Z pracovišť Akademie věd se na tématu podílí Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. a Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.. Dalšími spolupracujícími partnery jsou Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Povodí Vltavy s. p., Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a. s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka a Želivská provozní a. s..

Uvedené instituce se společně podílejí na tzv. aktivitách, jejichž náplní je uskutečňování nejrůznějších akcí, seminářů, workshopů a projektů s cílem propojit vědeckou komunitu s průmyslovou a podnikatelkou sférou i nejširší veřejností.