Strategie AV21 byla přijata v roce 2014 Akademií věd České republiky s cílem realizovat špičkový výzkum zaměřený mimo jiné i na problémy a výzvy, kterým je vystavena současná společnost. Svou vědomost závazku vůči veřejnosti dokazuje AV i mottem projektu, které zní „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. Strategie AV21 podporuje celkem 15 pětiletých výzkumných programů, v rámci kterých spolupracují ústavy AV ČR napříč vědními oblastmi. Výzkum se orientuje především na řešení současných problémů s důrazem na praktické využití výsledků v ekonomicky a společensky důležitých oblastech.

Neméně významnou součástí projektu Strategie AV21 jsou i Aplikační laboratoře AV ČR, jejichž cílem je poskytovat kontakty a rozšiřovat spolupráci pracovišť AV ČR s aplikační sférou. Přitom je však zachována rozhodující role základního výzkumu, který podmiňuje vývoj všech vědeckých disciplín.


Výzkumný program "Voda pro život" (2020-2024)

Od roku 2020 se Voda pro život stává samostatným programem Strategie AV21 koordinovaným Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR. Nyní má Voda pro život 5 vlastních témat: Člověk a voda, Technologie úpravy a čištění vod, Kvalita vodních zdrojů, Voda v krajině a Nebezpečná voda. Rozšířen byl i počet spolupracujících ústavů. Na programu se nyní podílí 11 ústavů Akademie věd.

Program Voda pro život si klade za cíl pohlížet na vodu z několika úhlů pohledu: vodu jako klíčový zdroj pro člověka, vodu jako součást krajiny nebo vodu ohrožující člověka. Zaměřuje se na propojení vědecké a aplikační sféry. Jeho hlavním úkolem je přenášení výsledků špičkového výzkumů ústavu Akademie věd do praxe a informování odborné i široké veřejnosti o těchto aktivitách.

 


Téma "Voda pro život" (2018-2019)

Zásluhou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., bylo na počátku roku 2018 do výzkumného programu Strategie AV 21 Přírodní hrozby nově zařazeno téma Voda pro život. Bylo zaměřeno na komplexní a systematický výzkum a spolupráci mezi odborníky a zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany a využití vodních zdrojů a na problematiku zásobování vodou a zachování čistoty vod. Nedílnou součástí projektu byla komunikace s nejširší veřejností, přinášející všeobecnou informovanost ohledně významu a stavu vod, využití nejnovějších technologií v dané oblasti a přístupů umožňujících co možná nejšetrnější nakládání s vodními zdroji.

Z pracovišť Akademie věd se na tématu podílelo Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. a Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.. Dalšími spolupracujícími partnery byly Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Povodí Vltavy s. p., Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a. s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka a Želivská provozní a. s..

Uvedené instituce se společně podílely na tzv. aktivitách, jejichž náplní je uskutečňování nejrůznějších akcí, seminářů, workshopů a projektů s cílem propojit vědeckou komunitu s průmyslovou a podnikatelkou sférou i nejširší veřejností.