Cena děkana PřF UK pro dva pracovníky ÚH

Akademický život se ani v letošním napjatém roce nezastavil. I proto mohl děkan Přírodověděcké fakulty UK, prof. Jiří Zima, vyhlásit laureáty cen děkana, určené nejlepším absolventům a mladým vědeckým pracovníkům. Kvůli epidemiologickým opatřením proběhlo letošní vyhlášení v otevřeném prostoru amfiteátru na Albertovských stráních. 

Mgr. Lenka Čermáková, Ph.D., obdržela Cenu děkana PřF UK pro nejlepší absolventy doktorského studia za závěrečnou práci

Lenka Čermáková je absolventka studijního programu Environmentální vědy. Její dizertační práce má název: Charakterizace a eliminace obtížně odstranitelných látek při úpravě vody. Disertační práce se zabývá charakterizací organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM – Algal Organic Matter), které patří k obtížně odstranitelným látkám při úpravě vody, a na základě charakteru AOM pak posuzuje různé metody jejich eliminace, např. koagulaci, oxidaci s následnou koagulací a adsorpci na aktivním uhlí. Zvláštní důraz je přitom kladen na zjištění optimálních podmínek daných procesů a na popis při nich se uplatňujících mechanismů a interakcí. V rámci druhé skupiny z hlediska úpravy vody problematických látek, antropogenních mikropolutantů, se disertační práce zabývá vysoce aktuální problematikou výskytu mikroplastů ve vodě.

RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D., obdržel Cenu děkana PřF UK mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům

Lukáš Vlček přednáší hydropedologii na katedře Fyzické geografie a geoekologie PřF UK.  Od bakalářské práce se věnuje tématům spojeným s dynamikou vody v půdě a bilanci vody v pramenných oblastech našich řek, především na Šumavě. Během studia projevoval intenzivní zájem o prohlubování svých znalostí v oboru fyziky půd a postupně se z něho stal vyhledávaný odborník, což svědčí o jeho zařazení do několika řešitelských týmů vědeckých projektů. Díky svému vědeckému pobytu na Univerzitě v Curychu získal přehled o moderních metodách výzkumu vztahu půdy a vody. Navázané kontakty dovedl využít pro publikace svých výsledků v prestižních vědeckých časopisech. 

Oběma laureátům blahopřejeme!

 

Zdroj: https://www.natur.cuni.cz/

Kategorie Aktuality CZ.