Do you want to become a part of the Institute of Hydrodynamics of the Czech Academy of Sciences?

The offer of the bachelor, diploma and disertation theses and postdoc positions for students and graduates of science, chemical or technical universities in cooperation with Faculty of Science of the Charles university, Czech Technical University in Prague, University of Chemistry and Technology Prague, Czech University of Life Sciences Prague and Tomas Bata University in Zlín.

Current research topics:

Hydrology:

 • Hydrologické modelování s využitím různých typů modelů, analýzy změn hydrologického cyklu v závislosti na změně vstupních podmínek
 • Zpracování a analýzy hydrometeorologických měření
 • Vyhodnocení srážkoměrných pozorování v urbanizovaném povodí
 • Vyhodnocení monitoringu vodního režimu půdy na lokalitách v NP Šumava
 • Intercepční proces lesního porostu
 • Vyhodnocení změn vodního režimu v důsledku dlouhodobého vývoje vegetačního krytu
 • Analýza složek sluneční radiace na lokalitě v CHKO Šumava

Rheology:

 • Reologické vlastnosti roztoků a tavenin syntetických polymerů, biopolymerů, polymerních roztoků s obsahem nanočástic, či emulzí.
 • Charakterizace reologických vlastností polymerů v závislosti na jejich molekulární struktuře
 • Modelování reologických vlastností polymerních roztoků a tavenin pomocí konstitutivních modelů
 • Vliv molekulové hmotnosti polymerních roztoků na proces elektrostatického zvlákňování
 • Vliv složení kosmetických emulzí na jejich reologické a senzorické vlastnosti

Fluid mechanics:

 • Proudění a čerpání směsí v průmyslových aplikacích = hydraulická doprava sypanin v potrubí
 • Proudění v přírodních tocích a morfologie říčních koryt
 • Optické, akustické, tomografické měřící metody pro vnitřní strukturu dvoufázových proudění
 • Možnosti a limity radiometrických metod při určování struktury a koncentrace dvou a vícefázových směsí
 • Využití – modifikace laserového anemometru pro měření rychlosti (sedimentační) tuhé fáze a rychlosti okolní kapalné fáze ve vertikální trubici
 • Hydrofilní – hydrofobní povrchy ve stavebnictví, vliv povrchového napětí na smáčivost materiálu
 • Tokové vlastnosti cementových past a jejich ovlivnění stupněm nukleace a změnou fáze směsi
 • Modelování vícefázového proudění a modelování obtékání lopatky míchadla
 • Interakce samovolného proudění s chemickou reakční frontou

Water treatment:

 • Coagulation of Natural organic matter (NOM)
 • Adsorption of micropollutants and organic matter
 • Oxidation of organic matter that is difficult to remove
 • Disinfection by-product (DBP) formation
 • Formation and separation of flocs
 • Water treatment technology (coagulation, floculation, sedimentation, filtration)

 

More information: pivokonska@nullih.cas.cz