Knihovna zajišťuje evidenci pracovních výstupů vědeckých pracovníků na domovském ústavu.

Všechny výsledky vědecké činnosti jsou vědeckými pracovníky hlášeny knihovně, která tyto výsledky zaznamená do databáze ASEP, ze které se jednou do roka výsledky exportují přes poskytovatele finančních prostředků do databáze RIV, kde jsou posléze ohodnoceny Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Databáze RIV, CEPCEZ jsou součástí Informačního systému výzkumu a vývoje v ČR, jehož provozovatelem je Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací.

Záznamy v databázích slouží mimo to např. jako podklad pro sestavování bibliografických seznamů pro potřeby atestací.

Databáze ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací)

Databáze ASEP obsahuje bibliografické záznamy o výstupech vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR v úplnosti od roku 1993. Od roku 2012 je možno k bibliografickým záznamům ukládat plné texty dokumentů, od roku 2017 je možno ukládat popsané datové soubory (metadata + datasety). ASEP je institucionální repozitář Akademie věd ČR.

Kromě běžného vyhledávání bibliografických záznamů umožňuje i různé statistické přehledy o publikační aktivitě jednotlivých pracovníků, oddělení a ústavů. Je uvedený přímý link na výsledek hodnocení článku Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RIV).

Analytika ASEP

Webová aplikace, která umí zobrazit bibliografické přehledy a grafické výstupy ústavů, oddělení i jednotlivých výzkumníků.

Databáze RIV

Databáze RIV obsahuje záznamy o výsledcích vědy a výzkumu financovaného z veřejných prostředků České republiky. Databáze byla zřízena na základě zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, a to za účelem hodnocení výsledků práce výzkumných pracovišť – příjemců těchto finančních prostředků.

RIV je součástí Informačního systému výzkumu a vývoje v ČR, jehož provozovatelem je Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací, který zřídil Radu pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) jako svůj odborný a poradní orgán (předseda Rady je premiér).

Rada RVVI vytváří definice druhů výsledků, které je možno předávat do RIV, rovněž i Metodiku hodnocení výsledků. Stanovuje kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení. Definuje postupy hodnocení výsledků a v konečné fázi provádí hodnocení výsledků výzkumných organizací.

Databáze grantů a výzkumných záměrů CEP

Databáze CEP je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), ve které se shromažďují informace o projektech podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Údaje do CEP předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

V databázi lze vyhledat data od roku 1993.


Citační databáze

WOS

WoS umožňuje přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citovaným referencím světových vědeckých časopisů ze všech vědeckých oblastí. Přístup do databáze Science Citation Index, Social Science Citacion Index a Art and Humanities Science Index je přístupný ze všech ústavních počítačů.

V Journal Citation Reports (http://jcr.incites.thomsonreuters.com/)lze vyhledat indikátor Impact Factor a další údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy. Tato databáze obsahuje reprezentativní seznam všech impaktovaných periodik.

Scopus

Databáze Scopus společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě.

Kromě standardních nástrojů citační analýzy lze v databázi Scopus vyhledávat také index citačního ohlasu, tzv. Hisrchův index.