Knihovní řád knihovny Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

(se sídlem Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6)

I. Základní ustanovení

Právní zakotvení

V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a Zřizovací listinou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., jehož je knihovna součástí, vydávám tento knihovní řád:

Poslání knihovny

Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

Vazby na ostatní zákony

Knihovna podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních lidských práv a svobod umožňuje rovný přístup k informacím nejen vlastním pracovníkům, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Dále se knihovna řídí zásadami dle zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

II. Knihovní a informační fondy

Tematická a druhová skladba knihovních fondů primárních a sekundárních odpovídá zaměření vědeckého výzkumu pracoviště, takto profilovaný knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dalšími zdroji v koordinaci a spolupráci s knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření. Knihovní a informační fond není omezen pouze na klasické nosiče informací, ale zahrnuje i elektronické informační zdroje a fondy.

III. Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu, bezplatně zpřístupňuje knihovní dokumenty také širší veřejnosti, které poskytuje rovněž ústní bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše, umožňuje zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů a přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný přístup. Rozvíjí meziknihovní výpůjční služby: Není-li žádaný informační pramen ve fondu knihovny ústavu, může interní uživatel požádat knihovnu o zprostředkování výpůjčky meziknihovní výpůjční službou, popř. mezinárodní výpůjční službou. Uživatel je pak povinen se v těchto případech podřídit podmínkám půjčujících knihoven. Podmínky půjčování z mimoústavních knihoven jsou upravovány zvláštními předpisy.

Elektronické služby

 • služby nabízené prostřednictvím WWW stránek knihovny a jejího elektronického katalogu
 • zpřístupňování online elektronických informačních zdrojů za podmínek stanovených ředitelem ústavu.

IV. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Uživatelem knihovnických a informačních služeb se může stát jakýkoli občan ČR nebo cizí státní příslušník starší 18 let. Uživatelé spadají do jedné ze dvou kategorií:

 • interní uživatelé – pracovníci Ústavu pro hydrodynamiku (jejich evidenci vede personální oddělení ústavu)
 • externí uživatelé – pracovníci ostatních pracovišť AV ČR, VŠ a širší veřejnost. Externím uživatelem knihovny se může stát fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky, ověřené pracovníkem knihovny podle osobních údajů, u právnických osob navíc na základě písemného ověření.

Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

V. Výpůjční řád knihovny

Půjčování dokumentů z vlastního knihovního a informačního fondu je bezplatné.

Výpůjční lhůta

Monografie a speciální druhy dokumentů se půjčují interním uživatelům na dobu individuálně omezenou časem nutným ke studiu. Knihovna může tento termín zkrátit, pokud jsou publikace žádány jinými uživateli. Při rozvázání pracovního poměru jsou interní uživatelé povinni vypořádat své závazky ke knihovně.

Základní výpůjční lhůta absenční výpůjčky u monografie je pro registrované externí uživatele zpravidla 30 dní, ale je možné zažádat o prodloužení výpůjčky. U seriálů je výpůjční doba 2 týdny, bez možnosti prodloužení.

Za dodržování výpůjčních lhůt jsou odpovědni zaměstnanci knihovny.

Registrace výpůjčky

Zaměstnanci ústavu a pracovníci ostatních pracovišť AV ČR ve zdejší budově potvrzují výpůjčku svým podpisem na výpůjčním lístku.

Pro ostatní uživatele je výpůjčka možná pouze na základě:

 • Písemné žádosti s úředním razítkem a podpisem odpovědného pracovníka.
 • Orazítkování a podpisu vypůjčovatele na výpůjčním lístku.
 • Předložení úředního průkazu totožnosti a podpisu na výpůjčním lístku.

Výpůjční podmínky

 • Zaměstnanci ústavu mají přednost před ostatními zájemci.
 • Čtenáři mají právo vypůjčit si do čítárny knihovny kterékoliv dílo. Před vstupem do čítárny jsou povinni odložit ve vstupní místnosti aktovky, tašky apod. V čítárně není dovoleno hlasitě mluvit či jinak vyrušovat.
 • Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci ve stanovené době a neporušeném stavu.
 • V nutných případech může knihovna vyžádat výpůjčku před uplynutím stanovené výpůjční doby.
 • Čtenář ručí za vypůjčenou publikaci od jejího převzetí a do vrácení. Proto je povinen se přesvědčit, zda publikace není poškozena, zda byla správně zapsána a odepsána. Ve svém zájmu nemá publikaci půjčovat jiným osobám.
 • Ztrátu nebo jakékoliv poškození vypůjčené publikace je čtenář povinen nahradit; např. náhradním výtiskem téže knihy, příp. uhrazením částky za opravu knihy.
 • Je zakázáno přechovávat a studovat publikace v laboratořích, jejichž atmosféra poškozuje papír.
 • Je-li žádaná publikace půjčena, má uživatel právo být veden v záznamu.
 • Mimořádné výpůjčky zasílané poštou jsou vyřizovány na nebezpečí žadatele, který je povinen při vrácení zásilku řádně zabalit.
 • Zaměstnanci odjíždějící na delší než měsíční pobyt do zahraničí jsou povinni vrátit veškerý materiál vypůjčený z knihovny.
 • Je zakázáno bez písemného souhlasu ÚH AV ČR brát vypůjčenou literaturu do zahraničí.

VIII. Revize výpůjček

Knihovna je oprávněna provádět revizi výpůjček. Při těchto revizích jsou všichni uživatelé povinni předložit ke kontrole všechny informační prameny půjčené z fondu knihovny ústavu.

IX. Sankce za nedodržování knihovního řádu

Uživatel knihovny je povinen uhradit ztrátu knihovního dokumentu, jeho poškození nebo zničení.

Při porušení ustanovení výpůjčního řádu má knihovna právo po upozornění a doporučení knihovní radou a schválení ředitelem ÚH AV ČR, v.v.i. odmítnout vypůjčovateli na určitou dobu svoje služby. Tato doba je určována podle stupně nekázně.

X. Závěrečná ustanovení

Výjimky z Knihovního řádu je možno povolit v naléhavých případech; podle závažnosti je mohou povolit zaměstnanci knihovny, knihovní rada či ředitel Ústavu pro Hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem vydání příkazu ředitele č. 12/2019.

Nedílnou součástní řádu je Příloha č. 1 Knihovního řádu, o ochraně osobních údajů.

 
V Praze dne: 7. 8. 2019
 
 
 

                                                                                   doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

                                                                                               ředitel ÚH AVČR, v. v. i.