Knihovní řád knihovny Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

(se sídlem Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6)

I. Základní ustanovení

Právní zakotvení
V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a Zřizovací listinou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., jehož je knihovna součástí, vydávám tento knihovní řád:
Poslání knihovny

Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

Vazby na ostatní zákony

Knihovna podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních lidských práv a svobod umožňuje rovný přístup k informacím nejen vlastním pracovníkům, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

II. Knihovní a informační fondy

Tematická a druhová skladba knihovních fondů primárních a sekundárních odpovídá zaměření vědeckého výzkumu pracoviště, takto profilovaný knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dalšími zdroji v koordinaci a spolupráci s knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření. Knihovní a informační fond není omezen pouze na klasické nosiče informací, ale zahrnuje i elektronické informační zdroje a fondy.

III. Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu, bezplatně zpřístupňuje knihovní dokumenty také širší veřejnosti, které poskytuje rovněž ústní bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše, umožňuje zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů a přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný přístup. Rozvíjí meziknihovní výpůjční služby.

IV. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Základní kategorií uživatelů knihovny jsou interní uživatelé – pracovníci vlastního ústavu (pracoviště) a externí uživatelé – pracovníci ostatních pracovišť AV ČR, VŠ a širší veřejnost. Externím uživatelem knihovny se může stát fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky, ověřené pracovníkem knihovny podle osobních údajů, u právnických osob navíc na základě písemného ověření.

Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

V. Výpůjční řád knihovny

Půjčování dokumentů z vlastního knihovního a informačního fondu je bezplatné.

Výpůjční lhůta:
Pro zaměstnance ústavu a pracovníky jiných ústavů ve zdejší budově:

Knihy se půjčují na měsíc, pokud není jiný zájemce na dobu podle potřeby.

Ukončené ročníky časopisů se půjčují na 2 týdny, pokud není jiný zájemce na dobu podle potřeby.

Nesvázané časopisy běžného roku se půjčují:
 • vědecké časopisy na dva pracovní dny
 • referátové časopisy na tři pracovní dny
 • vědecko-populární časopisy na 1 týden
 • speciální časopisy určené pro jednoho pracovníka nebo skupinu pracovníků podle potřeby

Z příruční knihovny je možno vypůjčit jen slovníky (na 1 týden) nebo tabulky (na 2 týdny) s tím, že musí být v pracovní době k dispozici i event. dalším zájemcům.

Pro ostatní uživatele:

Nesvázané časopisy běžného roku se půjčují jen institucím nejdéle na 1 týden pro uspokojení interních výpůjček.

Fondy příruční knihovny se nepůjčují.

Pro ostatní výpůjčky platí výpůjční doba jako pro zaměstnance ústavu, tj. 1 měsíc pro knihy a 2 týdny pro časopisy.

Za dodržování výpůjčních lhůt jsou odpovědni zaměstnanci knihovny.

Registrace výpůjčky:
 • Zaměstnanci ústavu a pracovníci ostatních pracovišť AV ČR ve zdejší budově potvrzují výpůjčku svým podpisem na výpůjčním lístku.
 • Pro ostatní uživatele je výpůjčka možná pouze na základě:
 • Písemné žádosti s úředním razítkem a podpisem odpovědného pracovníka.
 • Orazítkování a podpisu vypůjčovatele na výpůjčním lístku.
 • Předložení úředního průkazu totožnosti a podpisu na výpůjčním lístku.
Výpůjční podmínky:
 • Zaměstnanci ústavu mají přednost před ostatními zájemci.
 • Čtenáři mají právo vypůjčit si do čítárny knihovny kterékoliv dílo. Před vstupem do čítárny jsou povinni odložit ve vstupní místnosti aktovky, tašky apod. V čítárně není dovoleno hlasitě mluvit či jinak vyrušovat.
 • Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci ve stanovené době a neporušeném stavu.
 • V nutných případech může knihovna vyžádat výpůjčku před uplynutím stanovené výpůjční doby.
 • Čtenář ručí za vypůjčenou publikaci od jejího převzetí a do vrácení. Proto je povinen se přesvědčit, zda publikace není poškozena, zda byla správně zapsána a odepsána. Ve svém zájmu nemá publikaci půjčovat jiným osobám.
 • Ztrátu nebo jakékoliv poškození vypůjčené publikace je čtenář povinen nahradit; např. náhradním výtiskem téže knihy, příp. uhrazením částky za opravu knihy.
 • Je zakázáno přechovávat a studovat publikace v laboratořích, jejichž atmosféra poškozuje papír.
 • Je-li žádaná publikace půjčena, má uživatel právo být veden v záznamu.
 • Mimořádné výpůjčky zasílané poštou jsou vyřizovány na nebezpečí žadatele, který je povinen při vrácení zásilku řádně zabalit.
 • Zaměstnanci odjíždějící na delší než měsíční pobyt do zahraničí jsou povinni vrátit veškerý materiál vypůjčený z knihovny.
 • Je zakázáno bez písemného souhlasu ÚH AV ČR brát vypůjčenou literaturu do zahraničí.

VI. Elektronické služby

Patří k nim:
 • služby nabízené prostřednictvím WWW stránek knihovny
 • zpřístupňování online elektronických informačních zdrojů za podmínek stanovených ředitelem ústavu

VII. Ostatní služby knihovny

Patří k nim:
 • kopírovací služby
 • meziknihovní/mezinárodní výpůjční služby
 • pořádání knižních výstav, seminářů
 • vydávání bibliografií, soupisů

VIII. Sankce za nedodržování knihovního řádu

Uživatel knihovny je povinen uhradit ztrátu knihovního dokumentu, jeho poškození nebo zničení.

Při porušení ustanovení výpůjčního řádu má knihovna právo po upozornění a doporučení knihovní radou a schválení ředitelem ÚH AV ČR, v.v.i. odmítnout vypůjčovateli na určitou dobu svoje služby. Tato doba je určována podle stupně nekázně.

IX. Závěrečná ustanovení

Výjimky z Knihovního řádu je možno povolit v naléhavých případech; podle závažnosti je mohou povolit zaměstnanci knihovny, knihovní rada či ředitel Ústavu pro Hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem vydání příkazu ředitele č. 4/07.

 
V Praze dne: 4.1.2007
 
Vypracovala:
 
Mgr. Olga Koňaříková
Vedoucí úseku vědecko-technických informací
 
 
 

                                                                                   Ing. Zdeněk Chára, CSc.

                                                                                   Pověřen řízením ústavu