Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
160 00 Praha 6, Česká republika

Tel.: 233 109 011, 233 109 022
E-mail: ih@nullih.cas.cz

IČ: 67985874,   DIČ: CZ67985874

podatelna: 8:30 - 16:00

ID datové schránky: 4y6nq76
Přijímané digitální datové formáty: pdf, PDF/A, rtf, doc/docx, xls/xlsx, jpg/jpeg, tiff, gif
Přijímané datové nosiče: CD, USB, DVD
ÚH nepřijímá:
- komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přistup chráněn heslem.
- datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích ÚH, popřípadě způsobilý poškodit ÚH zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.
- v případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej ÚH o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ÚH ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, ÚH dokument nezpracovává.
Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.

Žádosti o informace  podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podávat na výše uvedených kontaktech. Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, případně adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla, případně adresu pro doručování, pokud se liší.
ÚH nemá k dispozici a ani neposkytuje licenční smlouvy dle § 14 b, odst. 4 uvedeného zákona.

    telefon e-mail
Ředitel: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. +420 233 109 022 pivo@nullih.cas.cz
Zástupce ředitele pro vědu: RNDr. Václav Šípek, Ph.D. +420 233 109 028 sipek@nullih.cas.cz
Zástupce ředitele pro ekonomiku: RNDr. Lenka Čermáková, Ph.D. +420 233 109 047 cermakova@nullih.cas.cz
Sekretariát: Bc. Irena Zíková +420 233 109 022 ih@nullih.cas.cz
Ekonomické oddělení: Bc. Blanka Filipová Varhaníková, MBA +420 233 109 025 filipova@nullih.cas.cz
Technická správa budov:      
Knihovna: Mgr. Soňa Hnilicová, Ph.D. +420 233 109 003 knihovna@nullih.cas.cz
Oddělení hydrologie: RNDr. Kristýna Falátková, Ph.D. +420 233 109 020 falatkova@nullih.cas.cz
Oddělení hydrochemie a technologie vody: RNDr. Kateřina Novotná, Ph.D. +420 233 109 047 novotna@nullih.cas.cz

Experimentální základna Zdíkov

Odpovědný pracovník: Ing. Miroslav Tesař, CSc. +420 721 881 733 tesarihas@nulliol.cz