Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. V současné době je vědecká činnost ústavu plně orientována na problematiku vody, především pak na vodní bilanci, srážko-odtokové poměry v povodí, hydropedologii, hydrochemii, ochranu vodních zdrojů, kvalitu vody, výskyt mikropolutantů a jejich odstranění a technologii a úpravu vody. 

Na ústavu nyní existují dva hlavní vědecké směry, kterým odpovídá i členění na jednotlivá vědecká oddělení, jedná se o Oddělení hydrologie a Oddělení hydrochemie a technologie vody.

Zřizovací listina ÚH

 

Vstup
Vrátnice a hlavní budova
Pohled od brány