Dne 23. 10. 2019 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Vzhledem k tomu, že nedošlo k transpozici Směrnice do příslušného vnitrostátního právního předpisu, s účinností od 17. 12. 2021 se mohou jednotlivci vůči dotčeným institucím dovolávat práv a povinností plynoucích přímo ze Směrnice.

 

Kdo může oznamovat

Oznamovatelem může být pracovník ÚH včetně pracovníků, kteří mají s ÚH uzavřenu dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvědí o protiprávním jednání odehrávajícím se na pracovišti nebo při výkonu pracovní činnosti.

 

Co se může oznamovat

Oznámení o protiprávním jednání mohou věcně směřovat pouze do těchto oblastí::

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

 

Kdo se oznámeními zabývá

Příslušná osoba povinného subjektu: Mgr. Olga Batryniuková
Zástupce příslušné osoby: RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D.

 

Jakým způsobem oznamovat

 • V písemné (listinné) podobě doručené na adresu:

Příslušná osoba
Mgr. Olga Batryniuková
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Pod Paťankou 30/5
166 00 Praha 6

vždy v zalepené obálce tak, aby byla zachována důvěrnost jejího obsahu.
Na přední části obálky bude vždy uvedeno „pouze k rukám příslušné osoby“.

 • V elektronické podobě:
  Elektronické oznámení musí být učiněno e-mailem odeslaným do, pro tento účel vyhrazené, e-mailové schránky vos@nullih.cas.cz, jehož jedinými příjemci a osobami, které mají k této e-mailové schránce přístup, jsou pouze příslušná osoba a její zástupce (dále jen „příslušná osoba“).
 • Telefonicky nebo osobně:
  Osobní oznámení je možné učinit v kanceláři č. 18, pro lepší zajištění ochrany totožnosti oznamovatele je vhodné si setkání domluvit předem, termín schůzky bude stanoven v nejkratší možné době. Telefonické oznámení je možné učinit na telefonním čísle příslušné osoby: +420 233 109 018.

 

Identita oznamovatele bude ochráněna.