Vnitřní oznamovací systém

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (dále jen „pracoviště“) jako povinná osoba podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vede tzv. vnitřní oznamovací systém pro účely podávání a posuzování oznámení ve smyslu zákona.

Oznámení:

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které:

  • má znaky trestného činu, nebo
  • je přestupkem, za který je stanovena sazba pokuty alespoň 100 tis. Kč,
  • nebo porušuje jiný právní předpis ČR nebo předpis Evropské unie v zákonem definovaných oblastech,

pokud k němu došlo nebo má dojít na pracovišti a o němž se oznamovatel (tzv. whistleblower) dozvěděl v souvislosti s výkonem pracovní činnosti pro pracoviště.

Pracoviště ve smyslu zákona:

  • posuzuje oznámení, pro která se poskytuje ochrana totožnosti oznamovatele,
  • posuzuje oznámení od osob, které pro pracoviště vykonávaly nebo vykonávají práci v základním pracovněprávním vztahu nebo v rámci dobrovolnické činnosti, odborné praxe či stáží, resp. pracoviště ve smyslu zákona vylučuje přijímání oznámení od jiných osob.

Způsoby oznamování:

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pracoviště jsou možné písemně, ústně nebo na žádost oznamovatele také osobě, a to prostřednictvím kontaktů uvedených níže:

  • Písemně prostřednictvím elektronické oznamovací aplikace

Elektronická oznamovací platforma Whispero je jednoduchá zabezpečená aplikace sloužící k písemné komunikaci mezi oznamovatelem a příslušnou osobou.

  • Písemně prostřednictvím e-mailu

Oznámení prostřednictvím zabezpečeného e-mailu se zasílají na určenou e-mailovou adresu, přístupnou příslušné osobě.

E-mailová adresa: 502378379@nullwhispero.eu

  • Písemně v listinné podobě

Oznámení v listinné podobě se zasílá poštou na korespondenční adresu pracoviště k rukám příslušné osoby.

Korespondenční adresa:

Příslušná osoba – NEOTEVÍRAT

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5

160 00 Praha 6

  • Ústně prostřednictvím telefonu

Telefonicky lze podat oznámení na zabezpečené telefonní lince přístupné příslušné osobě na tel. čísle +420 724 345 511

  • Osobně

Požádá-li o to oznamovatel, oznámení bude přijato příslušnou osobou v rámci osobní schůzky v přiměřené lhůtě sdělené oznamovateli, nejpozději však do 14 dnů.

 

Označení příslušné osoby a kontakty:

Pracoviště ve smyslu zákona určuje pro zajištění stanovených činností při vedení vnitřního oznamovacího systému tzv. příslušnou osobu a kontaktní údaje na ni uveřejňuje níže.

Příslušná osoba: 

Olga Batryniuková

E-mailová adresa: 502378379@nullwhispero.eu

Telefon: +420 724 345 511

Korespondenční adresa:

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5

160 00 Praha 6