Pouze aktuální projekty

NázevČíslo grantuObdobíŘešitel/Spoluřešitel
Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování SS05010124 2022 - 2025 RNDr. Václav Šípek, Ph.D. doc. RNDr. Lucie Kupková Ph.D. (PřF UK) Ing. Lucie Homolova Ph.D. (CzechGlobe)
Hydrologická a biogeochemická odezva horských rašelinišť na změny klimatu GA22-12837S 2022 - 2024 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (PřF UK)
TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury VB01000006 2022 - 2023 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. doc. Ing. Jan Bartáček Ph.D. (VŠCHT) JUDr. Rudolf Blažek (Mezinárodní bezpečnostní institut z. ú.), Ing. Jiří Jirkovský MBA. (VDT Technology a. s. )
Obtížně kvantifikovatelné procesy ovlivňující vodní bilanci lesních povodí pramenných oblastí mírného pásma GA20-00788S 2020 - 2022 Ing. Miroslav Tesař, CSc. prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. (FS ČVUT)
Odstranění perfluorovaných organických látek při úpravě pitné vody TJ04000212 2020 - 2022 RNDr. Lenka Čermáková, Ph.D. Mgr. Jaroslav Semerád Ph.D. (MBÚ AV ČR, v.v.i.), Martin Navrátil (VHS Vrchlice-Maleč, a.s.)
Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests 8I20001 2020 - 2023 Ing. Miroslav Tesař, CSc. prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (BC AVČR) Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (UVGZ, AVČR)
Vliv granulometrického složení na proudění hrubozrnných suspenzí GA20-13142S 2020 - 2022 doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Antimikrobiální nanovlákenná membrána pro filtraci vody LTC19034 2019 - 2022 doc. Petr Filip, CSc.
Modelování intenzivního chodu směsi dnových a nesených splavenin GA19-18411S 2019 - 2022 prof. Dr. Ing. Václav Matoušek, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Nástroj pro navrhování a optimalizaci provozu dopravního systému kalového hospodářství ČOV a vývoj zařízení pro jeho laboratorní testování TJ02000345 2019 - 2021 Ing. Mikoláš Kesely, Ph.D. Bc. Kristýna Svitavská (SWECO Hydroprojekt a.s.)
Odhad změn srážkových charakteristik jako podklad pro hospodaření se srážkovými vodami na území hl.m. Prahy DOT/54/12/017431/2019 2019 - 2020 Ing. Romana Slámová, Ph.D.
Vývoj a použití nových technologií pro monitoring životního prostředí v systému ovzduší-voda-půda TJ02000162 2019 - 2021 RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D. Ing. Dominik Kebrle (Ekologické služby, s.r.o.)
Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu TJ02000351 2019 - 2021 Mgr. Soňa Hnilicová, Ph.D. Ing. Filip Strnad (ČZU) Ing. Jan Sýkora (VRV, a.s), Ing. Roman Kožín (VUV), Ing. Adéla Roudnická (FS ČVUT)
Oxidace látek produkovaných fytoplanktonem a její vliv na ekotoxicitu a úpravu vody koagulací GA18-14445S 2018 - 2020 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. prof. RNDr. Tomáš Cajthaml PhD. (MBÚ AV ČR, v.v.i.)
Pokročilá analýza proudových polí GA18-09628S 2018 - 2020 Ing. Václav Kolář, CSc. Ing. Jakub Šístek, Ph.D. (MÚ AVČR, v.v.i.)
Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/flokulace při úpravě vody GA18-05007S 2018 - 2020 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. Ing. Tomáš Brányik Ph.D. (VŠCHT)
Vývoj a použití nových technologií pro intenzifikaci tvorby a separace agregátů při úpravě vody – proces vysokoúčinné flokulace TJ01000169 2018 - 2019 RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D.
Charakterizace polymerních tavenin a roztoků pomocí konstitutivních modelů GA17-26808S 2017 - 2019 Ing. Radek Pivokonský, Ph.D.
Elektrokoagulačnı́ jednotka na separaci řasové biomasy TJ01000297 2017 - 2019 RNDr. Lenka Čermáková, Ph.D. Ing. Brányiková Irena, Ph.D. (ÚCHP AV ČR, v.v.i.) Ing. Radek Vojtěchovský (ENVI-PUR, s.r.o)
Vliv sklonu potrubí na kritickou rychlost a rychlost skluzu heterogenní suspenze GA17-14271S 2017 - 2019 prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
1 2 3 9 Další › Poslední »