Pouze aktuální projekty

NázevČíslo grantuObdobíŘešitel/Spoluřešitel
Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování SS05010124 2022 - 2025 doc. RNDr. Lucie Kupková Ph.D. (PřF UK) RNDr. Václav Šípek, Ph.D. Ing. Lucie Homolova Ph.D. (CzechGlobe)
Hydrologická a biogeochemická odezva horských rašelinišť na změny klimatu GA22-12837S 2022 - 2024 prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (PřF UK) doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury VB01000006 2022 - 2023 doc. Ing. Jan Bartáček Ph.D. (VŠCHT) doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. JUDr. Rudolf Blažek (Mezinárodní bezpečnostní institut z. ú.), Ing. Jiří Jirkovský MBA. (VDT Technology a. s. )
Obtížně kvantifikovatelné procesy ovlivňující vodní bilanci lesních povodí pramenných oblastí mírného pásma GA20-00788S 2020 - 2022 prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. (FS ČVUT) Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Odstranění perfluorovaných organických látek při úpravě pitné vody TJ04000212 2020 - 2022 RNDr. Lenka Čermáková, Ph.D. Mgr. Jaroslav Semerád Ph.D. (MBÚ AV ČR, v.v.i.), Martin Navrátil (VHS Vrchlice-Maleč, a.s.)
Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests 8I20001 2020 - 2023 prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (BC AVČR) Ing. Miroslav Tesař, CSc. Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (UVGZ, AVČR)
Vliv granulometrického složení na proudění hrubozrnných suspenzí GA20-13142S 2020 - 2022 doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Antimikrobiální nanovlákenná membrána pro filtraci vody LTC19034 2019 - 2022 doc. Petr Filip, CSc.
Modelování intenzivního chodu směsi dnových a nesených splavenin GA19-18411S 2019 - 2022 prof. Dr. Ing. Václav Matoušek (ČVUT) doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Nástroj pro navrhování a optimalizaci provozu dopravního systému kalového hospodářství ČOV a vývoj zařízení pro jeho laboratorní testování TJ02000345 2019 - 2021 Ing. Mikoláš Kesely, Ph.D. (ÚH AV ČR, v. v. i.) Bc. Kristýna Svitavská (SWECO Hydroprojekt a.s.)
Odhad změn srážkových charakteristik jako podklad pro hospodaření se srážkovými vodami na území hl.m. Prahy DOT/54/12/017431/2019 2019 - 2020 Ing. Romana Slámová, Ph. D. (ÚH AV ČR, v. v. i.)
Vývoj a použití nových technologií pro monitoring životního prostředí v systému ovzduší-voda-půda TJ02000162 2019 - 2021 RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D. Ing. Dominik Kebrle (Ekologické služby, s.r.o.)
Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu TJ02000351 2019 - 2021 Ing. Filip Strnad (ČZU) Mgr. Soňa Hnilicová, Ph.D. Ing. Jan Sýkora (VRV, a.s), Ing. Roman Kožín (VUV), Ing. Adéla Roudnická (FS ČVUT)
Oxidace látek produkovaných fytoplanktonem a její vliv na ekotoxicitu a úpravu vody koagulací GA18-14445S 2018 - 2020 prof. RNDr. Tomáš Cajthaml PhD. (MBÚ AV ČR, v.v.i.) doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Pokročilá analýza proudových polí GA18-09628S 2018 - 2020 Ing. Jakub Šístek, Ph.D. (MÚ AVČR, v.v.i.)
Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/flokulace při úpravě vody GA18-05007S 2018 - 2020 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. Ing. Tomáš Brányik Ph.D. (VŠCHT)
Vývoj a použití nových technologií pro intenzifikaci tvorby a separace agregátů při úpravě vody – proces vysokoúčinné flokulace TJ01000169 2018 - 2019 RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D.
Charakterizace polymerních tavenin a roztoků pomocí konstitutivních modelů GA17-26808S 2017 - 2019 Ing. Radek Pivokonský, Ph.D. (ÚH AV ČR, v. v. i.)
Elektrokoagulačnı́ jednotka na separaci řasové biomasy TJ01000297 2017 - 2019 Ing. Brányiková Irena, Ph.D. (ÚCHP AV ČR, v.v.i.) RNDr. Lenka Čermáková, Ph.D. Ing. Radek Vojtěchovský (ENVI-PUR, s.r.o)
Vliv sklonu potrubí na kritickou rychlost a rychlost skluzu heterogenní suspenze GA17-14271S 2017 - 2019 prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
1 2 3 9 Další › Poslední »