Analýza nestandartních projevů nenewtonských kapalin při toku v komplexních geometriích


Číslo projektuGA103/06/1033
Řešitel z ÚHdoc. Petr Filip, CSc.
Období2006 - 2008
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Při souběžném vytlačování dvou a více viskoelastických polymerních tavenin dochází ke vzniku neobvyklých tokových jevů (např. meziplošné nestability) destabilizujích tento proces. Cílem navrhovaného projektu je definovat mechanismus nástupu nestabilního chování mezi jednotlivými vrstvami a dát do souvztažnosti veličiny charakterizující proces koextruze, užité materiály a geometrii vytlačujících hubic s cílem optimalizovat výrobu a určit kritické hodnoty parametrů pro nástup destabilizujících jevů. Za tímto účelem bude navržena nová prediktivní metodologie pro určení uvedených nestabilit při koextruzi polymerních tavenin s následným experimentálním ověřením. Navíc, analýza smykových toků vazko-elasto-plastických materiálů v jednoduchých a vícenásobně souvislých oblastech (např. v mezikruží) vyžaduje při kvalitativním popisu proudění hlubší poznání týkající se výskytu meze kluzu. Důraz při řešení jednotlivých typů Couetteova-Poiseuilleova proudění bude kladen na možnost odvození explicitních vztahů (jako např. integrálních charakteristik toku) a na existenci quasisimilaritního chování.