Analýza vybraných smykových toků


Číslo projektuA2060803
Období1998 - 2002

Popis

Navrhovaný projekt navazuje na předcházející výzkum zaměřený na volné a poloohraničené smykové toky. Soustřeďuje se na úplavy, separované smykové vrstvy a přístěnné proudy, a sestává ze čtyř částí. První část je přímé pokračování předchozího výzkumu zabývajícího se rovinným turbulentním úplavem a má za cíl zejména predikci úbytku cirkulace rychlosti velkých vírových struktur pomocí tokové interpretace transportu vířivosti a stávající rozsáhlé experimentální databáze. Druhá část návrhu se týká objasnění některých základních kvalitativních vztahů mezi tenzorem rychlostního gradientu, tenzorem Reynoldsova napětí, a odvozenými (koherentními a nekoherentními) charakteristikami v případě nominálně rovinného turbulentního toku s velkými vírovými strukturami (s využitím výše zmíněné databáze pro testovací účely). Třetí část návrhu si klade za cíl aplikaci diagnostických rovnic, popř. tokové interpretace transportu vířivosti, k analýze numericky simulovaných dat (rychlosti, vířivosti, tlaku) v testovacím případě rovinné laminární smykové vrstvy vzniklé separací (popř. směšovací vrstvy) s velkými vírovými strukturami. Čtvrtá část se zabývá zobecněním analytických výsledků obdržených pro popis globálních podobnostních charakteristik přístěnných (zatopených) proudů s rotací vytvářených na rotačních tělesech.