Biologický model stratifikovaných nádrží


Číslo projektuA2060504
Externí řešitelIng. Martin Růžička, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Období1995 - 1997

Popis

Cílem projektu je vytvořit biologický model pro malé a středně velké údolní nádrže (řádově 10, resp. 100 mil. M3). Distribuce vstupních veličin jako jsou koncentrace mineralizovaných živin, teplota vody a intenzita světla v jednotlivých elementech, bude řešena v minulých letech osvědčeným modelem DYRESM (uvažuje mj. difuzi, dynamiku přítoku, promíchávání epilimnionu a strhávání do epilimnionu). Z těchto a dalších dat bude vycházet model, popisující dynamiku řas - v první fázi bude úbytek fytoplanktonu simulován uživatelsky definovanou funkcí, v dalším průběhu jej bude možno rozšiřovat o simulaci vlivu predace, mortality, respirace a sedimentace. Výstupem modelu bude popis rozdělení koncentrací rozpuštěných látek, fytoplanktonu, teploty, příp. i dalších veličin v nádrži. Verifikace modelu bude probíhat na nádržích Římov, příp. Želivka, pro něž jsou k dispozici několikaleté řady meteorologických, hydrologických a biologických dat a získání dalších specielních souborů dat, zvláště biologických, by na těchto nádržích mělo být poměrně snadné.