Charakterizace organických látek produkovaných sinicemi a řasami a jejich vliv na koagulaci a flokulaci


Číslo projektuGAP105/11/0247
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Období2011 - 2015
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Projekt je zaměřen na charakterizaci složení a struktury AOM (Algal Organic Matter – organické látky produkované fytoplanktonem), na objasnění vlivu těchto látek na chemickou úpravu vody, na popis mechanismů uplatňujících se při interakcích AOM s koagulačními činidly a na vliv těchto látek na vlastnosti tvořené suspenze při proměnných podmínkách úpravy vody. Předkládaný projekt bude řešen ve dvou na sebe navazujících etapách. V první etapě bude provedena izolace a charakterizace organických látek produkovaných vybranými druhy sinic, zelených řas a rozsivek. Výzkum se zaměří především na objasnění složení a struktury těchto látek a popis vlastností významných z hlediska koagulačních a flokulačních procesů probíhajících při úpravě vody. Ve druhé fázi bude výzkum zaměřen na popis mechanismů interakcí AOM s koagulačními činidly, na objasnění vlivu reakčních podmínek na jejich koagulaci a na popis vlivu AOM na koagulaci a flokulaci ostatních ve vodě přítomných znečišťujících příměsí (anorganické suspenze, huminové látky, atd.). Dále bude v rámci této fáze výzkumu řešena problematika vlivu složení AOM na charakter a vlastnosti vznikajících agregátů (velikost, tvar, hustota, atd.).