Charakterizace polymerních tavenin a roztoků pomocí konstitutivních modelů


Číslo projektuGA17-26808S
Řešitel z ÚHIng. Radek Pivokonský, Ph.D.
Období2017 - 2019
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Znalost tokových vlastností polymerních materiálů hraje jednu z klíčových rolí jak pro výrobce těchto materiálů, tak i pro výrobce zpracovatelských strojů a nástrojů. Tyto znalosti jsou důležitým vodítkem pro návrh nových materiálů se specifickými vlastnostmi vhodnými pro daný typ procesu nebo finálního výrobku a rovněž tak pro zefektivnění výroby již stávajících.

Modelování tokových vlastností materiálů a jejich charakterizace pomocí konstitutivních modelů (fenomenologických, diferenciálních, integrálních) umožňuje jejich zodpovědnější a přesnější včlenění do matematického popisu sledovaných zpracovatelských procesů. Cílem tohoto projektu je analýza polymerních materiálů z hlediska jejich reologických vlastností (zejména v oblasti silně nelineárního toku – smykový, oscilační smykový, tahový), výzkum a porovnání prediktivních schopností jednotlivých konstitutivních modelů v časově ustáleném i neustáleném toku (smykovém, elongačním i kombinovaném) a na základě této analýzy navržení nového modelu, popř. modifikace stávajících modelů (včetně fenomenologických modelů).

Cíle projektu

Analýza polymerních materiálů v lineární a nelineární oblasti smykového (včetně nelineárního oscilačního smykového toku) a elongačního toku. Vývoj popř. modifikace stávajících konstitutivních modelů popisujících reologické chování nenewtonských látek v různých tokových situacích.