Dopady změny klimatu na ekosystémy hlubokých zvrstvených nádrží


Číslo projektuA3042903
Externí řešitelRNDr. Ivana Nemešová, CSc. (ÚFA AV ČR, Praha)
Externí spoluřešitelIng. Martin Růžička, CSc. (ÚH AV ČR, Praha), Ing. Josef Hejzlar, CSc. (HBÚ AV ČR, České Budějovice)
Období1999 - 2001

Popis

Cílem projektu je stanovení dopadů změny klimatu vyvolané zesílením skleníkového efektu na fyzikální, chemické a biologické poměry v hlubokých zvrstvených nádržích. Projekce změny klimatu ve vybraných lokalitách budou konstruovány na základě výstupů ze 3 globálních cirkulačních modelů: ECHAM, CCCM a ARPEGE-CLIMAT. Změny odtokového režimu v povodích vybraných nádrží budou simulovány pomocí srážko-odtokového modelu (SACRAMENTO). Dopady na ekosystémy nádrží budou studovány postupně pomocí modelu DYRESM) přes kolísání přísunu a koncentrace živin (sestavením empirických modelů specifických pro jednotlivé lokality) k odezvě biologických planktonních společenstev, zejména množství, druhového složení a sezónních cyklů fytoplanktonu, zooplanktonu a bakterií (na základě analýzy dlouhodobých řad pozorování z nádrží Slapy, Římov, Želivka a Klíčava).