Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy


Číslo projektuGA205/99/1561
Řešiteldoc. Ing. Josef Buchtele, CSc.
Externí řešitelRNDr. Ivana Nemešová, CSc. (ÚFA AV ČR, Praha)
Externí spoluřešiteldoc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (Mat-Fyz. F. UK, Praha), doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. (ÚKE AV ČR, Brno), RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (ÚKE MZLU, Brno)
Období1999 - 2001

Popis

Cílem projektu je stanovení dopadů klimatické změny, vyvolané zesílením skleníkového efektu, na řízené ekosystémy a vodní režim ve vybraných lokalitách v ČR. Společným jmenovatelem pro obě sféry je evapotranspirace, která ovlivňuje fyziologii tvorby a distribuce biomasy. Projekce změny klimatu ve vybraných lokalitách budou konstruovány na základě denních výstupů ze 3 globálních cirkulačních modelů: ECHAM, CCCM a ARPEGE. Zhodnocení citlivosti a odezvy horského lesa a agroekosystémů na změnu klimatických podmínek by mělo přispět ke spolehlivé simulaci dynamiky vody v systému půda, vegetace a atmosféra a následně k lepšímu pojednání extrémních hydrologických jevů. Kvantitativní odhady dopadů změny klimatu, které budou výsledkem matematických simulací, budou sloužit jako vstupní informace pro návrhy adaptačních opatření ke zmírnění dopadů možné změny klimatu.