Dynamika půdní vlhkosti ve vztahu k tvorbě odtoku v horských povodích ČR


Číslo projektu205/05/2312 GA ČR
ŘešitelIng. Miroslav Tesař, CSc.
Externí spoluřešitelProf. Ing. Tomáš Vogel CSc. (Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University)
Období2005 - 2007

Popis

Cílem projektu bude detailní objasnění vztahu půdní vlhkosti a tvorby odtoku z malého horského povodí v měřítku stanoviště, svahu a uzavřeného hydrologického celku (povodí), s uvážením vlivu preferenčního a diskontinuálního proudění. Cíle projektu budou dosaženy pomocí následujících výzkumných aktivit: (1) Průběžné měření a vyhodnocování hydrologických, hydrometeorologických a hydropedologických veličin ve vybraných lokalitách; zřízení databáze pro jejich využití při studiu vlivu půdní vlhkosti na formování odtoku z malého povodí. (2) Stanovení hydraulických charakteristik půd metodou inverzní optimalizace parametrů za použití polních i laboratorních metod. (3) Numerické modelování srážkoodtokového vztahu v měřítku lokality (odtok do podloží), svahu (dvourozměrné řešení) a celého povodí. Při řešení bude respektováno preferenční proudění (řešení Richardsovy rovnice se zavedením duální pórovitosti) a diskontinuální nehomogenity procesu pohybu vody v nenasycené zóně (koncept retenčně evapotranspirační jednotky s odlišným typem proudění v jednotlivých fázích vodního režimu půd). (4) Ověření a vývoj nově koncipovaných přístupů popisujících dynamiku půdní vláhy v měřítku svahového segmentu a povodí, přičemž bude kladen důraz na sledování stavu půdní vláhy.