Dynamika tekutých soustav a transformační procesy v hydrosféře


Číslo projektuAV0Z20600510
Řešiteldoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Období2005 - 2011

Popis

Studium transportních procesů v jedno- i více-fázových disperzních systémech. Chování pevných částic v kapalném prostředí, vzájemná interakce suspendované a nosné fáze. Studium micelárních struktur, snižování třecích ztrát, vliv singularit na proudění v uzavřených i otevřených profilech. Analýza proudění nenewtonských látek, modelování jejich tokových charakteristik. Chování vločkovitých agregátů a vlastnosti kalů při úpravě vody. Dynamika velkých vírových struktur, modelování smykových toků. Monitorování, analýza, modelování a predikce vývoje vodního režimu v lokálním a regionálním měřítku v důsledku nestacionárního charakteru klimatických a krajinných činitelů a globálních změn. Transformační procesy v nesaturované zóně a podzemních vodách, vliv transpirace na přenos vody a tepla v biosféře. Studium přírodních a antropických vlivů na rozkolísání hydrologického cyklu a výskyt extrémních hydrologických jevů. Komplexní modelování kvalilty vody v soustavě povodí-nádrž.