Experimentální a teoretický výzkum Magnusovy síly působící na pevnou částici v tekutině


Číslo projektuA200600603 GA AV ČR
Řešitelprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období2006 - 2010

Popis

Při pohybu rotující částice pohybující se v tekutině hraje významnou roli Magnusova síla, která pusobí na částici kolmo směrem k jejímu translačnímu pohybu. Přesnost dostupných popisu Magnusovy síly v některých oblastech (např. pro saltační pohyb částice v korytě) je nedostatečná pro numerické simulování. Proto bude pohyb částice studován teoreticky i experimentálně a určen vliv parametru translačního i rotačního pohybu částice (vyjádřený pomocí Reynoldsova čísla částice a rotačního Reynoldsova čísla částice) na součinitele odporu částice proti translačnímu i proti rotačnímu pohybu a součinitele Magnusovy síly pro hladkou i drsnou kulovitou a elipsoidní částici. Cílem projektu je sestavit matematický model a provést numerickou simulaci Magnusovy síly, sestavit vztahy pro součinitele odporu částice a experimentálně je verifikovat. Tím bude dosažena dostatečná přesnost těchto závislostí, aby mohly být použity pro modelování saltačního pohybu částice v kanále s drsným dnem.