Experimentální a teoretický výzkum reologických vlastností a průtoků ekologických plastických maziv u centrálních mazacích systémů


Číslo projektu101/02/0605
Externí řešiteldoc. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (FSI VUT, Brno)
Externí spoluřešitelDoc. RNDr. Petr Štern, CSc. (ÚH AV ČR, Praha), doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. (TU VŠB, Ostrava), Ing. Ivan Schiller (TRIBOS, a.s. Brno)
Období2002 - 2004

Popis

Vytvoření podmínek pro optimální navrhování mazacích systémů s ekologickými plastickými mazivy, zejména pak: 


- určení hodnot reologických a teplotních parametrů plastických maziv viskositních tříd NLGI 00, 0, 1, 2 pro teplotní rozsah -20 až +40 st.C, pro smykovou rychlost 0,2 - 20 l/s pro definované stavy plastických maziv,


 - experimentální ověření tlakových ztrát v potrubí při laminárním toku plastických maziv pomocí experimentálního stendu a porovnání s vypočítanými hodnotami v souladu s výše zmíněnou metodologií (s využitím Oswaldova, Binghamova nebo Bulkley-Herschelova reologického modelu)


- experimentální určení místních tlakových ztrát ve vybraných případech, jejich matematický popis pomocí ztrátových součinitelů, 


- experimentální a teoretický výzkum toku plastických maziv v pružných trubicích za podmínky stlačitelnosti media a využití matematického modelu,


- matematické modelování hlavních mechanismů centrálních mazacích systémů pro ekologická plastická maziva.