Extrémní hydrologické jevy v povodích


Číslo projektu103/99/1470
Externí řešitelProf. Ing. Adolf Patera, DrSc. (FSv ČVUT, Praha)
Externí spoluřešitelIng. Václav Eliáš, CSc. (ÚH AV ČR, Praha), Ing. Pavla Řičicová (ČHMÚ, Praha), prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc. (Lesnická fakulta ČZU, Praha), Doc. Ing. Svatopluk Korsuň, CSc. (FSv VUT, Brno), Ing. Ladislav Kašpárek, CSc. (VÚV T.G.M., Praha), RNDr. Jiří Žalo
Období1999 - 2001

Popis

Zkušenost letních povodní roku 1997, potenciální výskyt dalších povodňových situací, možný výskyt hlubokých málovodných období, popřípadě jiných mimořádných situací (za ledového režimu, při čistotářských haváriích na tocích, vážných poruchách objektů a zařízení) vedou k nutnosti systematického zhodnocení dosavadních poznatků, dostupných metod a k hledání nových a účinnějších prostředků prognózy a ochrany. Podstatou projektu je výzkum nejdůležitějších vazeb v interakci systémů atmosféra-povodí-tok-zasažená území kolem vodních toků v průniku se systémy technických opatření na tocích a v inundacích a biotechnických opatření v krajině. Cílem řešení je geneze, prognóza, analýzy vzniku a průběhu těchto extrémních hydrologických jevů, jejich účinné zvládání, hodnocení a prevence jejich nepříznivých následků. Řešení předpokládá matematické, popř. fyzikální modelování souvisejících problémů a komplexní hodnocení dosavadních a nově navrhovaných opatření z vodohospodářského, technického, ekonomického, ekologického i sociálního hlediska a využitím metod dálkového průzkumu Země a GIS a s výstupy a návrhy pro provoz, státní správu a legislativu.