Matematické modelování a numerická simulace saltačního pohybu částice v kanále


Číslo projektuGA103/06/1487
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období2006 - 2008
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je sestavit nový matematický model a provést numerickou simulaci významného druhu nového pohybu splavenin, zvaného saltace. Model umožní predikci statistických parametrů chování částice závislosti na hydraulických parametrech proudu a parametrech částice. Vzájemný vliv translační a rotační rychlosti částice bude studován experimentálně i teoreticky a bude zahrnut do modelu obdobně jako vzájemný účinek pohybujících se částic a proudu kapaliny. Vliv vzdálenosti a složení dna na kinematické parametry ohybu částice a průběhu jejího impaktu se dnem během saltace bude studován a bude určeno rozdělení koncentrace částic ve svislém profilu proudu. Protože přesnost dostupných hodnot bezrozměrných součinitelů působících na částici v proudu kapaliny je v některých případech nedostatečná pro numerické simulování, bude uskutečněn experimentální výzkum vybraných bezrozměrných součinitelů (Magnusovy síly a síly přidané hmoty).