mechanika a přenosové jevy v kapalných systémech a hydrosféře


Číslo projektuAV0Z2060917
Období1999 - 2004

Popis

Teoretický a experimentální výzkum mechanických procesů v kapalných a disperzních systémech a transportních jevů v povrchových i podzemních vodách se zaměří na poznávání a modelování chování newtonských i nenewtonských kapalin, suspenzí a aerosolů ve vybraných geometrických uspořádáních a vlivu režimu proudění a vnitřní struktury na tokové charakteristiky s ohledem na využití v technologických zařízeních, snižování energetické náročnosti a ochranu životního prostředí, na analýzu, simulace a predikci srážko-odtokových vztahů a režimu povrchových i podzemních vod v důsledku změn klimatu, vegetačního krytu, vlivu geomorfologických činitelů a antropogenní činnosti se zvláštním zřetelem na extrémní odtokové situace a přenos polutantů a nutrientů.