Mechanika těles, tekutin a prostředí - jejich interakce, stabilita a hodnocení poruch


Číslo projektuKSK1076602
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období1996 - 2000
PoskytovatelAkademie věd ČR

Popis

Výzkum složitých dynamických jevů a procesů v tělesech, tekutinách a v prostředích a při jejich interakci, zejména se zaměřením na výzkum chování mechanických systémů v nestabilních oblastech a při vzniku poruch. Multidisciplinární složení řešitelských týmů, v propojení se světovou vědeckou obcí, dává předpoklady poznání a kvantifikace vlastností mechanických a biomechanických systémů, které přispějí ke zvýšení jejich spolehlivosti, životnosti, zlepšení energetické účinnosti, ke zkvalitnění životního prostředí a k využití nových materiálů. Komplexním přístupem budou zkoumány jevy při složitém prostorovém proudění s uvažováním přestupu tepla a hmoty, přechodu smykových vrstev do turbulence, nerovnovážném proudění heterogenních směsí, interakci tekutin a těles, ve stochastické mechanice, lomové mechanice, v mikromechanice materiálů s diskrétní strukturou a v hydromechanice fluidní vrstvy a reaktorů. Předmětem výzkumu bude rovněž zjišťování mezních stavů, lokálních efektů a životnosti imperfektních tenkostěnných soustav, hydrodynamických a přenosových charakteristik proudění kapalin a vícefázových systémů - tokově-deformačních vlastností nenewtonských látek, termofyzikálních vlastností látek a konstitutivních vztahů při rázových kontaktních dějích v mechanice kontinua.