Modelování pohybu dusíku v půdě ve vztahu ke kontaminaci hydrosféry


Číslo projektu502/93/0236
Externí řešitelIng. Helena Damašková, CSc. (VÚMOP, Praha)
Externí spoluřešitelIng. Václav Eliáš, CSc. (ÚH AV ČR, Praha), prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc. (Lesnická fakulta ČZU, Praha)
Období1993 - 1995

Popis

Projekt navrhuje progresivní řešení predikce vývoje a transportu koncentrace nitrátů v půdní, podzemní a povrchové vodě, které pocházejí z difúzního nebo bodového zdroje znečištění ve sledovaném povodí s danými hydrologickými charakteristikami. Řešení spočívá v posouzení hydrologické situace povodí pomocí modelu SWATRE pro dlouhodobou (roční) simulaci proudění a bilance vody v půdě a aquatickém prostředí. Výsledky řešení tvoří část vstupních dat pro deterministický simulační model proudění vody, transportu oxidu uhličitého a nitrátů s rozlišením dominantních procesů nitrifikace a denitrifikace. Sezónní cykly přeměn půdní organické hmoty a dusíku budou zohledněny. Model bude verifikován pro experimentální povodí a výsledky porovnány s modelem ANIMO. Zobecněné modelové řešení na bázi monitorovaných dat v přirozených podmínkách bude mít regionální charakter, je flexibilní, ekonomické, vhodné pro inženýrské aplikace.