Modelování procesů v systému atmosféra-povodí-nádrž a jejich vlivu na jakost povrchových vod


Číslo projektuIAA3017301
Řešitel z ÚHIng. Martin Růžička, Csc.
Období2003 - 2006
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Cílem projektu je sestavit komplexní dynamický model povodí zahrnující (i) srážko-odtokový model (ii) transport a retenci živin v říční síti a (iii) simulaci hydrodynamiky a kvality vody v údolních nádržích, model zkalibrovat pomocí dostupných a nově měřených dat pro povodí horní Vltavy a provést scénářovou studii dopadů změny klimatu a změn využití krajiny na eutrofizaci nádrží. Srážko-odtokové vztahy a transport v říční síti budou modelovány v prostředí GIS pomocí systému BASINS (US EPA), hydrodynamiky a procesy v nádržích návazně modelem CE-QUAL-W2. Projekce změny klimatu budou založeny na výstupech z globálních cirkulačních modelů (ECHAM, CCCM, aj.), denní řády pro změněné klima budou vytvořeny pomocí statistických metod. Dopady na ekosystémy jednotlivých nádrží v dílčích subpovodích budou studovány postupně od analýzy změn stratifikace přes vliv přísunu živin po odezvu planktonních společenstev.