Modelování procesů v systému atmosféra-povodí-nádrž a jejich vlivu na jakost povrchových vod


Číslo projektu27.10.3017
Externí řešitelIng. Josef Hejzlar, CSc. (HBÚ AV ČR, České Budějovice)
Externí spoluřešitelIng. Martin Růžička, CSc. (ÚH AV ČR, Praha), RNDr. Martin Dubrovský, Dr. (ÚFA AV ČR, Praha)
Období2003 - 2006

Popis

Cílem projektu je sestavit komplexní dynamický model povodí zahrnující (i) srážko-odtokový model (ii) transport a retenci živin v říční síti a (iii) simulaci hydrodynamiky a kvality vody v údolních nádržích, model zkalibrovat pomocí dostupných a nově měřených dat pro povodí horní Vltavy a provést scénářovou studii dopadů změny klimatu a změn využití krajiny na eutrofizaci nádrží. Srážko-odtokové vztahy a transport v říční síti budou modelovány v prostředí GIS pomocí systému BASINS (US EPA), hydrodynamiky a procesy v nádržích návazně modelem CE-QUAL-W2. Projekce změny klimatu budou založeny na výstupech z globálních cirkulačních modelů (ECHAM, CCCM, aj.), denní řády pro změněné klima budou vytvořeny pomocí statistických metod. Dopady na ekosystémy jednotlivých nádrží v dílčích subpovodích budou studovány postupně od analýzy změn stratifikace přes vliv přísunu živin po odezvu planktonních společenstev.