Modelování vlivu klimatických změn na hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách


Číslo projektuGA103/93/0841
Řešiteldoc. Ing. Josef Buchtele, CSc.
Externí řešitelprof. Ing. Karel Nacházel, DrSc. (FSv ČVUT, Praha)
Období1993 - 1995

Popis

Předpokládané oteplení klimatu v rozsahu 1,5 až 4,5 st.C v průběhu příštích desetiletí vyvolá pravděpodobně na území ČR změny v objemu celkového odtoku a ovlivní roční cyklus odtoku a půdní vláhy. Prvním cílem projektu je připravit a ověřit modely srážko-odtokového proceus s fyzikálně realistickou strukturou, které umožní simulace odtoku a půdní vlhkosti na základě scénářů klimatických změn či z výstupů globálních cirkulačních modelů aplikovaných pro ČR. Následně bude zhodnocen dopad simulovaných změn v hydrologických režimech jednotlivých povodí na hospodaření s vodou v nádržích, které jsou v našich podmínkách hlavními a nezastupitelnými vodními zdroji. Závěry projektu by pak měly odpovědět na otázku, jak moderní technologie řízení nádrží a vodohospodářských soustav mohou přispět k řešení zásobování vodou v kritických situacích vyvolaných změnami klimatických podmínek.