Modelování vlivu změn klimatu na režim podzemní vody


Číslo projektu103/96/1327
Externí řešitelRNDr. Jan Kříž (ÚH AV ČR, Praha)
Externí spoluřešitelIng. Osvald Vašíček, CSc. (Ekon. správní fakulta MU, Brno)
Období1996 - 1998

Popis

Přirozené i činností člověka ovlivňované změny klimatu působí na režim podzemních vod a tím i na jejich využitelné množství ze zdrojů. Poznávání těchto vlivů má význam i z hlediska závažných změn, které se očekávají v budoucnosti v klimatu a vodním režimu. Předmětem řešení tohoto projektu bude objasnění kauzálních vztahů mezi sezónními a zejména víceletými změnami klimatu a velikosti zásob podzemních vod ve významných hydrogeologických strukturách v ČR. K vyjádření těchto vztahů budou použity dynamické matematické modely, které umožňují simulovat chování systému při rozdílných klimatických podmínkách. Navrhovaný projekt bude přínosem k poznání vlivu klimatických změn na režim podzemních vod v ČR. Přispěje i k objasnění možností aplikace vybraných dynamických modelů pro prognózu režimu podzemních vod a řízení jejich odběrů ze zdrojů.