Nástroj pro navrhování a optimalizaci provozu dopravního systému kalového hospodářství ČOV a vývoj zařízení pro jeho laboratorní testování


Číslo projektuTJ02000345
Externí řešitelIng. Mikoláš Kesely, Ph.D. (ÚH AV ČR, v. v. i.)
Externí spoluřešitelBc. Kristýna Svitavská (SWECO Hydroprojekt a.s.)
Období2019 - 2021

Popis

Cílem projektu je vytvoření výpočetního nástroje pro navrhování a optimalizaci dopravy čistírenských kalů (R - software) v systému tvořeném potrubím a odstředivým čerpadlem v rámci technologie čistíren odpadních vod. Pro validaci nástroje je třeba experimentálně získat poznatky o: (a) reologických vlastnostech a (b) charakteristikách proudění a čerpání čistírenských kalů. Získané informace umožní v rámci nástroje: (i) volbu vhodných predikčních modelů pro charakteristiky proudění a čerpání, (ii) stanovení kritérií a limitů použití modelů pro různé kaly. Za účelem získání experimentálních dat bude navrženo a sestrojeno (Fužit+ Gfunk) inovativní laboratorní zařízení umožňující souběžné komplexní posouzení reologických vlastností kalu a charakteristik potrubí a čerpadla při jeho dopravě.