Numerické a experimentální modelování proudění v otevřených kanálech s překážkami na dně


Číslo projektu103/03/0724
Řešiteldoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Období2003 - 2005

Popis

Cílem projektu je získat ucelené informace o struktuře proudění v okolí makrodrsných prvků singulárního charakteru vkládaných na dno revitalizovaných říčních koryt menších povodí. Tyto prvky slouží ke zlepšení kvality vody a prostředí při nízkých průtocích v korytech, současně však způsobují nárůst celkových odporů při zvýšených průtocích a ovlivňují tak výrazně morfologii koryta. Projekt se zaměří na detailní popis vlivu těchto prvků na celkovou strukturu proudění pro různá geometrická uspořádání, vč. sledování vlivu kombinovaného působení několika v řadě umístěných prvků. Výzkum bude prováděn jak experimentálně, tak metodami numerického modelování s využitím vybraných modelů turbulence. Pomocí moderních experimentálních metod (LDA, UVP) bude pro vybraná uspořádání určen vliv revitalizačních prvků na charakter proudění v korytech. Na základě verifikace numerické simulace průběhu hladiny a rychlostního pole v okolí vložených překážek bude určen nejvhodnější matematický model, který bude dále aplikován na další typy revitalizačních prvků v geometrickém uspořádání a měřítkách vhodných pro praktické aplikace.