Numerický model pohybu kulovité částice a mraku částic u dna kanálu při proměnných podmínkách proudění


Číslo projektuGA103/09/1718
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období2009 - 2013
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je matematické modelování a numerická simulace saltačního pohybu kulovité částice a mraku kulovitých částic v kanále při různých podmínkách proudění. Projekt bude zaměřen na sestavení numerického modelu, který zahrnuje všechny dále zmíněné druhy pohybu jednotlivé částic (částice v klidu, počátek pohybu, sunutí či rotace částice podél dna, saltace, vypadávání a sedimentace částic), jeho rozšíření pro třecí rychlost proměnlivou v závislosti na čase a podél dna kanálu i pro drsnost dna  měnící se podél dna kanálu. Dále bude studován mechanismus vzájemných kolisí částic a vyvinut numerický model saltačního pohybu mraku částic. Projekt se bude zabývat také analýzou počátku a ukončení pohybu částic pro libovolnou drsnost dna, jejíž struktura bude určena dvěma parametry, tj. velikostí a hustotou elementů drsnosti.