Obtížně kvantifikovatelné procesy ovlivňující vodní bilanci lesních povodí pramenných oblastí mírného pásma


Číslo projektuGA20-00788S
Externí řešitelprof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. (FS ČVUT)
SpoluřešitelIng. Miroslav Tesař, CSc.
Období2020 - 2022

Popis

Navrhovaný výzkumu bude zaměřen na procesy, které jsou citlivé na změny dlouhodobých srážkových a teplotních podmínek a zároveň jsou obtížně kvantifikovatelné, čímž komplikují předpověď hydrologické odezvy lesních povodí na probíhající změny klimatu. Zvláštní pozornost bude věnována procesům doprovázeným změnami skupenství, pro které hrají očekávané změny tepelného režimu klíčovou roli: (i) mrznutí a tání půdy a sněhu, (ii) evapotranspiraci, (iii) intercepci a usazeným srážkám. Z metodologického hlediska projekt kombinuje přístupy hydroklimatologického monitoringu a fyzikálně založeného numerického modelování. Při kvantifikaci složek vodní bilance bude aplikován princip tří úrovní hydrologické separace – na úrovni vegetačního krytu, půdního povrchu a půdního podloží.