Odstranění perfluorovaných organických látek při úpravě pitné vody


Číslo projektuTJ04000212
Řešitel z ÚHRNDr. Lenka Čermáková, Ph.D.
Období2020 - 2022
PoskytovatelTechnologická agentura ČR (TA ČR)

Popis

Výzkum výskytu mikropolutantů včetně PFCs v pitné vodě a jejich případný vliv na lidské zdraví je v současné době jedním z nejvýznamnějších výzkumných témat v oblasti pitné vody se značným celospolečenským potenciálem. Praktické aplikace přímo v provozech úpraven vody však za tímto základním výzkumem značně zaostávají a to přesto, že výskyt PFCs ve zdrojích pitné vody byl potvrzen řadou studií. Projekt si klade za cíl tento nedostatek odstranit. Řešení projektu povede k naplnění NPOV (a) Snížení znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů a udržitelné užívání vodních zdrojů, (b) Technologie pro minimalizaci rizik POPs, toxických kovů, hormonálních disruptorů, residuí léčiv a pesticidů a dalších polutantů na zdraví člověka a živých organismů, (c) Životní prostředí a zdraví. Projekt přispěje k rozvoji a rozšíření spolupráce mezi jednotlivými uchazeči projektu – ÚH AV ČR, MBÚ AV ČR a VHS Vrchlice-Maleč. Spojení uvedených tří pracovišť povede ke komplexnímu řešení problematiky včetně její aplikace a následného komerčního využití přímo v provozu úpravny vody v Kutné Hoře. Projekt přinese všem uchazečům znalosti o detekci (analýzách), výskytu, eliminaci PFCs současnými vodárenskými technologiemi a povede k vývoji technologií nových, které budou cílené přímo na účinné odstranění těchto látek. To umožní široké uplatnění a komercionalizaci dosažených výsledků v praxi. Výsledky dosažené při řešení projektu budou společným vlastnictvím všech na projektu zainteresovaných subjektů. Aplikace výsledků projektu bude spočívat nejen v optimalizaci stávající technologie pro efektivnější odstranění tohoto typu látek, ale také v reálném využití cílené adsorpce PFCs v provozu úpravny a následně i v provozech dalších úpraven vody. Tím se otvírá cesta k aplikacím výsledků projektu i na další provozy úpraven vody v ČR a v zahraničí a rozšíření profesní sítě uživatelů výsledků projektu.

Cíle projektu:

Cílem navrhovaného projektu je:
(a) ověřená technologie (Ztech) pro odstranění perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody optimalizací procesu koagulace/flokulace,
(b) souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn) popisující účinnost odstranění PFCs koagulací/flokulací a laboratorních adsorpčních testů na cílených sorbentech,
(c) poloprovoz (Zpolop) úpravny vody s technologií koagulace/flokulace a adsorpce PFCs,
(d) ověřená technologie (Ztech) využívající cílený chov ryb na úpravně vody jako pasivního vzorkovače pro monitorování dlouhodobé expozice/bioakumulace PFCs z pitné vody,
(e) souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn) popisující výsledky dosažené poloprovozní jednotkou a hodnotící dlouhodobý stupeň znečistění různých zdrojů pitné vody na území ČR.