Odvození mechanického modelu agregace a jeho aplikace při hodnocení průběhu tvorby separovatelné suspenze při úpravě vody


Číslo projektuGA103/03/0346
Řešitel z ÚHRNDr. Silvestr Mutl, CSc.
Období2003 - 2005
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Projekt je zaměřen na studium vlivu některých provozně významných fyzikálních a chemických faktorů působících při tvorbě separovatelné suspenze při úpravě vody na vnitřní strukturu agregátů, které jsou charakterizovány velikostí, hustotou a velikostním rozdělením v upravované vodě. Cílem projektu je ujasnění vlivu vzájemného poměru velikostí adhezních a tečných sil působících při tvorbě agregátů na jejich vnitřní strukturu a vypracování mechanického modelu tvorby agregátů, který by popsal průběh procesu na základě spojování částic tvořených v dílčích vývojových stadiích a za jeho užití stanovit fyzikální charakteristiky technologicky významných kategorií agregátů z hlediska metod separace. Součástí projektu je vyhodnocení změn fyzikálních charakteristik agregujícího systému v závislosti na průběhu agregace a na jeho základě vypracování pracovního postupu umožňujícího stanovení technologicky významných kategorií částic. Chemické faktory zahrnují složení částic příměsí a jejich koncentraci, typ použitého destabilizačního činidla, iontový obsah vody, atd. Fyzikální faktory zahrnují stupeň disperzity příměsí, intenzitu a dobu míchání, rozložení rychlostního pole v míchaném objemu, teplotu vody, atd. Předpokládán je laboratorní a modelový výzkum na lokalitách s výrazně odlišnou, ale vyrovnanou kvalitou vody po delší období, vybavených jedno- i dvou-stupňovou separací suspenze. Součástí projektu je provozní ověření metodiky a vypracování prakticky použitelných pracovních postupů.