Pohyb splavenin a hydraulické procesy v revitalizovaných vodních tocích


Číslo projektuGA103/93/1051
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období1993 - 1995
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je formulovat teoretické základy pro návrhy koryt vodních toků, které by byly přijatelné z hlediska aquatického životního prostředí. Protože základní podmínkou stabilního ekosystému je jeho diverzita, zaměřuje se projekt na teoretické otázky komplikovaných typů proudění vody a splavenin v podmínkách otevřených koryt. Kolektiv řešitelů je složen tak, aby bylo možné kombinovat výsledky strukturálního fyzikálního modelování v laboratořích, matematického modelování a výsledky polních experimentů navzájem mezi sebou a aby tak byla možná neustálá konfrontace a verifikace dílčích poznatků. Půjde zejména o fyzikální výzkum rychlostních polí a jejich změn vlivem proměnlivé drsnosti dna, transportu splavenin i makrodrsných prvků ve vztahu k matematickým modelům, matematické modelování komplikovaného proudění se suspendovanými částicemi jako nosiči radioaktivního znečištění a výzkum odporů proudění a morfologických změn, to vše z pohledu oživení (revitalizace) koryt vodních toků.