Potrubní doprava hromadných substrátů


Číslo projektuIBS2060007
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období2000 - 2004
PoskytovatelAkademie věd ČR

Popis

Řada technologických procesů při zpracování, manipulaci a dopravě nerostných i energetických surovin, rud, městských i průmyslových odpadů je založena na tzv. "mokrých procesech". Na ně logicky navazuje hydraulická potrubní doprava, kterou charakterizují plná mechanizace a automatizace, maximální ochrana životního prostředí a nízké provozní náklady. Cílem úkolu je pro vybrané komodity určit optimální zrnitostní složení a koncentraci z hlediska dopravy i dalšího zpracování, kritickou i optimální provozní rychlost proudění, vhodné modely proudění a energetickou náročnost. Výzkum se zaměří na tokové vlastnosti, snižování třecích ztrát pomocí aditivů upravujících fyzikálně-chemické chování, úpravu zrnitostního složení a volbu vhodné nosné kapaliny s cílem maximální energetické úspornosti, na hledání vhodných technologických schémat čerpání, přímé využití suspenzí bez odvodnění (vodo-uhelné a obohacené uhelné suspenze) i samotuhnoucích a samotěsnících zakládek a ekonomické rozbory.