Přenosové poměry při impaktním proudění kapalin se zřetelem na chlazení rovinných ploch


Číslo projektuA26052
Externí řešitelIng. Václav Mík, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Období1992 - 1994

Popis

Toková situace, kterou představuje nezatopené impaktní proudění kapalin je významná tím, že na mezifázovém rozhraní je dosahováno vysokých hodnot přestupu tepla a hmoty. Cílem výzkumu bude experimentálně elektrochemickou metodou stanovit hodnoty přestupu na pevném povrchu a formulovat závislost přestupu na kinematických charakteristikách proudění a případných dalších vlivech. Pozornost bude soustředěna kromě stagnační oblasti a stěnového toku především na dosud nezkoumanou oblast hydraulického skoku, kde se náhle mění rychlostní profil ve stěnovém toku, což by se podle našich předpokladů mělo projevit v přenosových poměrech na pevném povrchu. Kromě studia kvantitativních změn přestupu budou numericky modelovány i přenosové procesy.