Proudění nenewtonských kapalin v přímých kanálech vyvolané tlakovým spádem a/nebo pohybem stěn


Číslo projektuIAA2060004
Řešitel z ÚHIng. Jiří David, CSc.
Období2000 - 2004
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Odvození vztahů charakterizujících smyková proudění vazko-elasto-plastických kapalin v jedno- i vícenásobně souvislých oblastech (např. v mezikruhových kanálech). Předpokládá se působení smyku vyvolaného aplikací tažné síly (příp. kroutícího momentu) a/nebo tlakového spádu. Hlavní záměry projektu tvoří:


- modelování proudění s důrazem na odvození explicitních vztahů pro rozložení smykových napětí a rychlostního pole; a následně určení integrálních charakteristik proudění (axiální a tangenciální průtok, tažná síla);


- objasnění existence quasisimilaritního chování těchto integrálních charakteristik proudění, tj. stanovení transformačních vztahů a oblastí hodnot vstupních parametrů, pro něž existuje možnost pomocí těchto transformačních vztahů převést jednotlivé případy na tzv. universální výchozí tvar při zachování dostatečné přesnosti;


- odvození kritérií pro stanovení jednotlivých tokových situací v závislosti na mezi toku kapaliny (v případě vazko-plastických látek).