Proudění vysoce koncentrovaných jemnozrnných suspenzí v potrubí


Číslo projektuIAA2060701
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období1997 - 2001
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Účelem předkládaného projektu je experimentální výzkum laminárního a turbulentního proudění nenewtonských jemnozrnných vysoce koncentrovaných suspenzí (zejména úletový popílek z granulačních i fluidních kotlů po procesu odsíření), určení závislosti reologických parametrů a tokových vlastností na koncentraci, zrnitostním složení a fyzikálně-chemických vlastnostech hydrosměsi, době a průběhu jejího smykového namáhání. Budou ověřeny meze platnosti reologických modelů a spolehlivost stanovení jejich parametrů pomocí reometrických měření (trubní, kapilární a rotační viskometrie). Na základě měření tlakových ztrát, průtoku a koncentrace v potrubích různých průměrů bude stanovena vhodná metoda modelové podobnosti. Bude zkoumána možnost snížení tlakových ztrát v suspenzi pomocí úpravy chemického složení či přidáním polymerních nebo micelárních aditiv a vliv nestacionárního režimu proudění (způsobeného manipulací s čerpadlem i regulačními prvky) na průběh tlaků v potrubí.