Proudění zahuštěných a komplexních suspenzí v uzavřených profilech


Číslo projektuGAP105/10/1574
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období2010 - 2014
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Pro vybrané koncentrované jemnozrnné a komplexní suspense bude zkoumán vliv zrnitostního složení, zejména podílu koloidních a jílových částic k hrubodisperzním částicím, na strukturu suspenze a její tokové vlastnosti ve vodorovném, skloněném i svislém potrubí. Na základě experimentálního výzkumu, zaměřeného zejména na závislost sklonu tlakové čáry na rychlosti proudění a koncentraci pevné fáze, budou stanoveny vhodné reologické i turbulentní predikční modely popisující chování koncentrovaných jemnozrnných suspenzí v laminárním i turbulentním režimu, bude ověřena platnost dvouvrstvého modelu a empirických modelů pro stratifikované komplexní suspenze. Bude studována modelová podobnost, možnost optimalizace tokových vlastností a chování suspenzí pomocí změny fyzikálně-chemického prostředí  a  zrnitostního složení nebo mechanického namáhání suspenze. Pozornost bude věnována přechodu z laminárního do turbulentního proudění, pohybu částic v oblasti dna, kritické rychlosti suspenze a sedimentaci mraku částic.