Psychoreologie vícefázových disperzních systémů


Číslo projektuIAA2060404
Externí řešitelDoc. RNDr. Petr Štern, CSc. (ÚH AV ČR)
Externí spoluřešitelprof. Ing. Jan Pokorný, DrSc. (VŠCHT Praha)
Období2004 - 2008

Popis

Budou studovány vícefázové disperzní systémy. Budou zjišťovány vztahy mezi komplexními reologickými parametry, stanovenými rotačně-reometricky, a texturními ukazately, stanovenými senzoricky. Znalost psychoreologických zákonitostí je důležitá ke kvantitativní charakterizaci tokových a deformačních dějů, probíhajících při senzorické zkoušce. To umožní následnou instrumentální analýzu za reologicky srovnatelných podmínek. Kromě původního vědeckého přínosu k této problematice, jež nebyla v takovém rozsahu dosud sledována, umožní znalost zjištěných vztahů komplexní charakterizaci textury a tím i užitných hodnot vícefázových disperzních systémů.