Rozpustná a nerozpustná frakce anorganických polutantů v různých druzích srážek, jejich kvantifikace a vstup těchto látek do ekosystémů


Číslo projektu205/09/1918 GA ČR
Externí řešitelIng. Jaroslav Fišák, CSc. (Institute of Atmospheric Physics ASCR)
SpoluřešitelIng. Miroslav Tesař, CSc.
Externí spoluřešitelRNDr. Jan Rohovec, Ph.D.
Období2009 - 2013

Popis

Projekt je zaměřen na odhad úhrnu usazených srážek, nalezení a ověření závislostí koncentrací polutantů (KP) v jednotlivých druzích srážek na meteorologických podmínkách, směrech transportu vzduchu, charakteru a podmínkách vzniku srážek. Pro vybrané srážkové a mlžné epizody bude na experimentálních povodích hodnocen vstup vody a polutantů do ekosystémů při uvažování místních i vzdálených zdrojů znečištění. Projekt zahrnuje dvě souběžně probíhající části  - experimentální a analytickou. Ročně bude odebráno po 12 vzorcích kumulovaných srážek na volné ploše a podkorunových srážek. Projekt je navržen na 5 let, aby bylo dosaženo počtu min. 50 odebraných vzorků každého druhu srážek na daném stanovišti, což umožní kvalitní zpracování výsledků projektu. Předpokládá se využití dosavadních datových řad pro rozpustné polutanty. Cíl projektu: (i) pomocí vodní bilance lesního patra odhadnout množství srážek z větrem hnané mlhy a nízké oblačnosti, (ii) specifikovat rozdíly KP v jednotlivých druzích srážek a (iii) odhadnout zdroje polutantů a jejich dopad na ekosystémy.