Scénáře vývoje kvality vody v údolních nádržích


Číslo projektu103/98/0281
Externí řešitelIng. Martin Růžička, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Externí spoluřešitelIng. Martin Růžička, CSc. (ÚH AV ČR, Praha), Ing. Josef Hejzlar, CSc. (HBÚ AV ČR, České Budějovice)
Období1998 - 2000

Popis

Za pomoci biologického modelu údolních nádrží vypracovat scénářovou studii vývoje kvality vody pro údolní nádrže s respektováním způsobu využití. Vymezit pro tyto nádrže charakteristické kategorie situací, rizikové a limitující faktory, umožňující snadnou orientaci a rychlé rozhodování na základě běžných meteorologických, hydrologických, a biologicko-chemických údajů z nádrže a jejich přítoků. Zhodnocení vlivu řízení odtoku z nádrže na kvalitu vody. Vypracování metodiky tvorby scénářů tak, aby byly výsledky jednotlivých studií i pro různé nádrže srovnatelné. Zhodnocení používaných vstupních dat.