Simulace procesů s dopadem na kvalitu vody v soustavách nádrží


Číslo projektuGA103/03/0469
Řešitel z ÚHIng. Martin Růžička, Csc.
Období2003 - 2005
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je adaptace managementu vodohospodářské soustavy Lipno - Hněvkovice - Orlík - Slapy vůči variabilitě vnějších podmínek, stanovení optimálních způsobů využití soustavy a detekce limitů znečištění a prahových hodnot rozhodných veličin. Budou stanoveny významné procesy a veličiny v povodí soustavy nádrží a bude kvantifikován jejich vliv na kvalitu vody v jednotlivých nádržích soustavy. Kvalita vody v nádržích a říčních úsecích mezi nimi bude simulována pomocí dynamického 2-D modelu CE-QUAL-W2. Hydrologická data a údaje o kvalitě odtoku z povodí do koryta nebo nádrže budou na základě analýzy charakteristik dílčích povodí získána ze srážkoodtokového modelu. V rámci řešení projektu budou po optimalizaci modelu provedeny simulace na 20-ti leté řadě reálných dat pro zjištění vlivu variability vnějších podmínek na soustavu nádrží, kromě toho budou provedeny simulace limitních situací, jako postupu a retence extrémních průtoků, simulace ekologických havárií v povodí a scénářová studie pro předpokládaný vývoj zdrojů znečištění v povodí soustavy. Výstupem projektu bude návrh optimalizace managementu soustavy (za běžných i limitních situací) s ohledem na kvalitu vody a stanovení limitů znečištění a prahových hodnot důležitých veličin.