Simulace průtokového režimu v českých povodích jako nástroj pro hodnocení vlivu geologických podmínek na průběh povodní


Číslo projektuIAA3060002
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Josef Buchtele, CSc.
Období2000 - 2002
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Hustota hydrologických a meteorologických stanic není zpravidla adekvátní pro potřeby plošného hodnocení vodního režimu. To vede k tomu, že je žádoucí regionalizovat různé parametry, které charakterizují režim vodních zdrojů a povodňový režim. Simulace srážko-odtokového procesu koncepčně bilančním modelem poskytují jako výstup parametry, které charakterizují infiltraci, resp. retenci a akumulaci vody u povodí v různých geologických strukturách. Implementací těchto modelů je zároveň možné získat podklady pro posuzování míry ovlivnění povodňového režimu v důsledku změněného využívání krajiny (odlesnění, urbanizace, aj.), tj. jevů, které byly námětem rozporných představ o příčinách povodně v povodí Moravy, Odry a Labe v r. 1997 a 1998. Pro tyto účely se předpokládá použít data a simulace pro česká a evropská povodí, které byly navrhovatelem a jeho spolupracovníky realizovány v minulých letech v rámci projektů, týkajících se možných důsledků změn klimatu.