Sledování cest proudění vody pomocí přirozených stopovačů v půdním profilu horského povodí


Číslo projektuGA205/06/0375
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Tesař, CSc.
Období2006 - 2008
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je stanovení cest proudění vody z horského povodí při významných srážkoodtokových epizodách. Rychlý podpovrchový odtok je stopován pomocí detekce 18 O a obsahu Si ve vodě. Naplnění cílů: 1.Automatický odběr vzorků vody z podzemního sběrného objektu, z povrchového toku a ze srážek během vydatných dešťů, dále ruční odběry vod v mělkých studnách, odběry půdních vod z instalovaných lyzimetrů a z povrchových výronů vratného odtoku. 2. Stanovení poměru 18 O/16 O izotopů a koncentrace Si v odebraných vzorcích. 3. Syntéza atmogeochemických, klimatických a hydrologických dat v místech vzorkování a určení prostorové dynamiky proudění v povodí a její stability v čase. 4. Ověření cest proudění v měřítku povodí i svahového transektu pomocí geochemických a transportních numerických modelů, uvažujících heterogenitu půdního prostředí a existenci rychlých preferenčních cest na principu duální propustnosti.