Sledování forem hliníku v povrchových vodách a posouzení možností jeho odstranění vodárenskou úpravou


Číslo projektu103/04/0929 GA ČR
Externí řešitelIng. Libuše Benešová, CSc. (Ústav pro životní prostředí, Přf UK Praha)
Externí spoluřešitelRNDr. Silvestr Mutl, CSc.
Období2004 - 2006

Popis

Hliník je kov, který způsobuje problémy s úpravou vody do normy ve 30% úpraven v České republice. Navíc je to kov potenciálně toxický a některé jeho formy představují vážné zdravotní potíže pro člověka i pro biotu v povrchových vodách. Cílem projektuje ověřit metodiku na stanovení forem hliníku v povrchových vodách ve vybraných lokalitách, kde se přirozeně vyskytují vyšší koncentrace tohoto kovu. Druhým cílem je ověřit možnost odstranění těchto forem koagulací, sedimentací a filtrací. Budou stanoveny formy hliníku: anorganický a organický, celkový monomerický a hliník ve formě suspendované. Budou prověřeny způsoby odstranění těchto forem koagulací nejprve v laboratorních a dále v poloprovozních - modelových podmínkách. Prověřována bude koagulace ionty A13+ i Fe3+ v optimálních dávkách koagulantu za různých podmínek pomalého a rychlého míchání.