Sledování, hodnocení a modelování vodního režimu půd v pramenných oblastech


Číslo projektuGA526/98/0805
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Tesař, CSc.
Období1998 - 2000
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je sledování, hodnocení a modelování režimu půdní vlhkosti a transportu vodního roztoku nenasycenou půdní zónou v oblastech přirozené akumulace vod. Obrovské množství vody akumulované v nenasycené půdní zóně, transportní procesy znečišťujících látek a živin mezi půdním povrchem a hladinou podzemní vody i důležité biologické procesy ve svrchní vrstvě pedosféry vedou nutně k neopomenutelnému významu této vrstvy. Vzhledem ke složitosti v nenasycené zóně probíhajících procesů i k poměrně obtížným a doposud málo známým postupům monitoringu byla tato zóna opomíjena vzhledem ke svému významu. V předloženém projektu autoři předpokládají v návaznosti na stávající dlouholetý výzkum (15 let) této problematiky věnovat pozornost sledování, hodnocení a matematickému simulování vodního režimu půd v horské a podhorské oblasti Šumavy. Zavedené a ověřené unikátní metodiky sledování potenciálu půdní vody i metody kvantifikace půdní vody v jednotlivých vrstvách nenasycené zóny předpokládá předložený projekt provádět kontinuálně a v průběhu celého roku. Výsledkem projektu by měla být detailní znalost jednotlivých složek vodní bilance půdního horizontu v čase. Předložený projekt přispěje ke komplexnímu hodnocení prostředí krajiny integrovanými monitorovacími postupy.